Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

Docly

A lejohet që babai të ndahet trashëgimia e tij ashtu si dëshiron?

Estimated reading: 8 minutes

Sipas Hanefive, është e lejueshme në aspektin e ligjit; dhurimi është i vlefshëm, por nëse ka padrejtësi dhe diskriminim të pabazë, është një faj etik. Ka edhe disa muxhtehidë që thonë: “Një dhurim në kundërshtim me barazinë dhe drejtësinë nuk lejohet.”

Një nga çështjet që Hz. Profeti (a.s) me insistim i jep rëndësi në edukimin e fëmijëve është duke i trajtuar fëmijët në mënyrë të barabartë. Është një parim që duhet të zbatohet si për fëmijët në të njëjtën familje, ashtu edhe për fëmijët që mësojnë nga i njëjti mësues në shkollë. Kjo do të thotë se prindërit nuk lejohen të bëjnë diskriminim midis fëmijëve të tyre në varësi të faktit nëse janë mashkuj ose femra, të moshuar apo të rinj, etj; në mënyrë të ngjashme, mësuesit nuk lejohen të bëjnë diskriminim mes nxënësve të tyre në varësi të faktit nëse janë fëmijë të njerëzve të lirë apo skllevër, fëmijë të të afërmve apo të tjerë, etj.

Numan Ibn Bishr transmeton: “Babai im dhuroi disa nga pasuritë e tij për mua. Nëna ime, Amra Bintu Rawaha tha: “Nëse nuk e bën të Dërguarin e Allahut dëshmitar të këtij dhurimi, unë nuk do ta pranoj atë.” Pas kësaj, babai im më çoi tek i Dërguari i Allahut për ta njoftuar atë për dhurimin.

Kur Profeti (a.s) u informua për situatën, ai pyeti,

“A keni fëmijë të tjerë?” Kur babai im tha, “Po!”, Tha ai

“A ua dhurove fëmijëve të tu në mënyrë të ngjashme?” Kur babai im tha, “Jo!”, Ai tha,

“Kini frikë All-llahun dhe drejtojuni fëmijëve tuaj drejt!”

Babai im u largua dhe anuloi dhurimin e tij.

Në disa versione të tjera të hadithit, Profeti (a.s) transmetohet të ketë thënë si vijon:

“Trajtoni fëmijët tuaj në mënyrë të barabartë”, “Kthehu atë”, “Mos më bëj dëshmitar; Nuk do të dëshmoj për shtypjen “,” Nuk është e drejtë; Unë do të dëshmoj vetëm për të vërtetën “,” Gjeni dikë tjetër të jetë dëshmitar “,” … një nga të drejtat e fëmijëve tuaj është t’i trajtoni ata në mënyrë të barabartë. “

Sipas shpjegimit të Tirmidhiut, duke vepruar në bazë të këtij hadithi, studiuesit islamë e konsideruan të domosdoshme trajtimin e fëmijëve në mënyrë të barabartë jo vetëm në “grante dhe dhurime”, por në çdo gjë, përfshirë “puthjen”. (1)

Ndërsa morën këtë vendim, studiuesit ndoshta e bazuan në hadithin e mëposhtëm të të Dërguarit të Allahut:

“Allahut i pëlqen kur i trajtoni me drejtësi fëmijët tuaj duke përfshirë edhe puthjen.” (2)

Dekreti për mësuesit që i trajtojnë nxënësit e tyre në mënyrë të barabartë kuptohet nga udhëzimet e mëposhtme të Profetit (a.s):

“Nëse një mësues që merr përsipër të arsimojë tre fëmijë nuk u mëson të pasurve dhe të varfërve në mënyrë të barabartë, ai do të ringjallet brenda grupit të tradhtarëve në botën tjetër.” (3)

Motivi për trajtimin e fëmijëve në mënyrë të barabartë na jep të dhëna të rëndësishme për sa i përket temës sonë, d.m.th., masat për të mbrojtur fëmijët nga kryerja e krimit. Kur Profeti (a.s) ndalon Numan që të trajtojë fëmijët e tij në mënyrë të pabarabartë në lidhje me dhurimin në hadithin e përmendur më lart, ai i bën Numan pyetjen e mëposhtme:

“A nuk do të të kënaqte nëse fëmijët tuaj do t’ju trajtojnë në mënyrë të barabartë në aspektin e respektit dhe hirit?” Numani u përgjigj,

“Po, o i Dërguari i Allahut!” Pas kësaj, Profeti tha:

“Atëherë, gjeni dikë tjetër që të jetë dëshmitar!

Në një transmetim tjetër, ai tha:

“Është e drejta juaj të merrni veprime të mira të barabarta dhe favorizime prej tyre; në mënyrë të ngjashme, është e drejtë e tyre të marrin një trajtim të barabartë prej tyre. “

Pastaj, për të ruajtur respektin e fëmijës ndaj babait të tij, dashurinë e tij dhe solidaritetit me vëllezërit dhe motrat e tij edhe lidhjet bazohen në një trajtim të drejtë dhe të barabartë. Në të vërtetë, Zoti i Lartmadhëruar shoqëron ndjenjat e urrejtjes dhe xhelozisë nga vëllezërit e Hz.Jusufit kundër Jusufit me kujdesin e vecante të Hz.Jakubit për Jusufin. Një ndjenjë e tillë bëri që vëllezërit e tij ta hidhnin Jusufin në një pus; gjithashtu shkaktoi një pikëllim dhe telashe që e bënë babanë e tyre të verbër.

Eshtë e dobishme të rikujtoni hadithin e mëposhtëm në këtë pikë:

“Allahu qoftë i mëshirshëm ndaj babait që e ndihmon fëmijën e tij ta trajtojë mirë.” (4)

Dijetarët islamë që e konsiderojnë trajtimin e fëmijëve në mënyrë të barabartë me vaxib (detyrim) bëjnë arsyetimin e mëposhtëm:

“Trajtimi i barabartë është kushti i parë i vaxhibit sepse thyerja e vëllazërimit dhe mosrespektimi i prindërve janë dy çështje që i jep haram nga Islami. Pastaj, mjetet që çojnë në ato dy harame janë gjithashtu haram. Për të trajtuar një fëmijë më mirë se të tjerët do të çojë në ato dy harame. ” (5)

Një studiues tjetër merret me çështjen e padrejtësisë në një dimension më të gjerë dhe shprehet si vijon:

“Rendi i botës dhe botës tjetër varet nga drejtësia. Trajtimi i fëmijëve shkakton ndryshe urrejtje, mëri dhe armiqësi mes vëllezërve dhe motrave dhe kjo shkakton dashuri ndaj prindërve tek disa fëmijë dhe urrejtje ndaj prindërve tek të tjerët. Në atë rast, padrejtësia ndaj prindërve dhe vëllezërve dhe motrave ndodh. ” (6)

Pastaj, trajtimi i fëmijëve padrejtësisht si në shtëpi ashtu edhe në shkollë bëhet fillimi i një procesi që do t’i çojë fëmijët drejt krimeve të ndryshme. Kapitulli i Jusufit ka mesazhe të këndshme në lidhje me këtë çështje.

Trajtimi i fëmijëve të tij në mënyrë të barabartë është gjithmonë më i miri për një baba. Sidoqoftë, kur babai nuk i trajton fëmijët e tij në mënyrë të barabartë, për shembull, kur ai i jep më shumë pronë një fëmije se tjetri, ne nuk duhet t’i themi: “Ju po bëni një veprim haram”. Në të vërtetë, një person ka të drejtë të shpenzojë pronën e tij ashtu si dëshiron. Një person mund t’i japë një shtëpi, makinë ose diçka tjetër një personi tjetër. Atëherë, është e mundur të mendoni pse ai nuk duhet t’ua jepte një prej fëmijëve të tij.

Sidoqoftë, një veprim i tillë mund të shkaktojë xhelozi dhe mosmarrëveshje midis fëmijëve siç thuhet në hadithet e mësipërme.

Për ta përmbledhur, ekzistojnë dy pikëpamje në lidhje me këtë çështje:

  1. Është detyrueshëm që babai t’i trajtojë fëmijët e tij në mënyrë të barabartë; përndryshe, ai do të jetë mëkatar.
  2. Trajtimi i fëmijëve në mënyrë të barabartë është diçka e dëshiruar, por nuk mund ta detyroni babanë ta bëjë këtë. Kjo do të thotë, ne nuk mund t’i themi një babai që ai ka kryer një veprim haram kur ai nuk i trajton fëmijët e tij në mënyrë të barabartë. Në fakt, Profeti (a.s) nuk e ndaloi atë, por ai tha që ai nuk ishte i lumtur për këtë. Nuk është në nivelin e haramit. Eshtë mekruh (i neveritshëm) por është i lejueshëm.

Nga ana tjetër, është për fëmijët që të tregojnë respekt për prindërit e tyre dhe jo t’i shqetësojnë ata. Nëse veprimet tona mund t’i shqetësojnë, duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Ne nuk duhet t’i bëjmë gjërat më keq. Ne do të jemi prindër edhe në të ardhmen.

https://questionsonislam.com/question/it-permissible-father-partition-his-inheritance-he-wishes

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA