Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

Docly

A konsiderohet mosbesim të marrësh kënaqësi nga instrumentet muzikore dhe muzika?

Estimated reading: 5 minutes 30 views

Detaje të pyetjes

– Profeti (a.s) tha: “Eshtë haram të dëgjosh instrumente muzikorë; është fisk (mëkat) të ulesh në një vend ku luhen; është kufër (mosbesim), domethënë mosmirënjohje për mirësitë, të marrësh kënaqësi prej saj ” (Raddul-Muhtar)

– Pyetja ime është kjo: Në hadithin e mësipërm thuhet se është mosbesim (kufër) të marrësh kënaqësi nga instrumentet muzikore. A përdoret kufri i përmendur në hadith në kuptimin e kufrit që e bën një person të dalë nga feja e Islamit? Nuk mund ta kuptoja. Do ta shpjegoni?

– Për shembull, ka disa pjesë muzikore që na pëlqejnë. Ekzistojnë disa lloje të muzikës që ne kënaqemi nga dëgjimi; a është kufër t’i dëgjosh ata duke marrë kënaqësi?

– Ka fjalë të këqija që përfshijnë mëkatet në disa këngë. E di që ato këngë janë haram. A janë këngët që nuk përmbajnë fjalë të këqija gjithashtu haram?

– A është kufër të dëgjosh këngë që nuk përfshijnë mëkate duke marrë kënaqësi prej tyre?

Përgjigja

Vëllezër dhe motra të nderuar,

Le të shohim së pari gjendjen e instrumenteve muzikorë në përgjithësi:

Hadithi më i shëndoshë që tregon se instrumentet muzikorë janë haram është hadithi i mëposhtëm i përfshirë në Buhari: Kjo çështje ekziston në faqen tonë të internetit, por do të jetë më mirë të merreni përsëri me të:

Sipas asaj që transmetohet nga Ebu Malik el-Ash’ari, Profeti (a.s) tha:

“Nga mesi i ndjekësve të mi do të ketë disa njerëz që do të konsiderojnë marrëdhënie seksuale të paligjshme, veshjen e mëndafshit, pirjen e pijeve alkoolike dhe përdorimin e instrumenteve muzikorë si hallall dhe të ligjshëm …” (Bukhari, Ashriba, 6)

Fjala “el-Ma’azif” e përmendur në hadith dhe e përkthyer si “instrumente muzikore” është forma shumëshe e fjalës “Mizafa”. Dijetarët e përcaktojnë këtë fjalë në kuptime të ndryshme që janë afër njëra-tjetrës si “instrumente muzikore, muzikë, këngë për argëtim dhe tambourines”. (shiko Ibn Haxher, 10/55)

– Disa studiues si Ibn Hazm shprehen se asnjë prej transmetimeve që lidhen me instrumentet muzikore përfshirë hadithin e Buhariut më lart nuk është i shëndoshë por kjo pamje refuzohet nga studiues të tjerë. (shiko Ibn Haxher, Fathul-Bari, 10 / 52-53)

– Disa sufistë thonë se lejohet të luash tamburin dhe ney (një lloj flauti kallamishte) por të tjerë thonë se nuk është e lejueshme. (shih Ghazali, Ihya, 2 / 271-277, W. Zuhayli, al-Fiqhul-Islami, 3 / 573-575)

– Studiuesit hanefi thonë: “Të gjitha instrumentet muzikorë janë haram.” (shiko Ibn Abidin, 6/348)

– Imam Gazali mendon se disa instrumente muzikore si tamburi janë të lejueshme, përveç atyre të qarta të ndaluara në sheriat. (shiko Ihya, po aty)

– Sipas një numri fetvave të lëshuara nga një komitet i studiuesve të sauditëve, të gjitha instrumentet muzikorë dhe llojet e muzikës që përmendni në pyetje janë haram. (shiko Fatawal-Lajnatid-Daima; Majmuu Fatawi Ibn Baz)

– Imam Shafii përdor fjalën “mekruh” për muzikë. Duke vepruar mbi këtë, disa studiues Shafitë thonë mubah (i lejueshëm) për muzikë ndërsa të tjerët thonë se është haram. (shiko Majmuu Fatawi Ibn Baz, 3/418)

Badiuzzaman Said Nursi, i cili është një ndjekës i Shafit, deklaron si më poshtë në një shpjegim në të cilin ai bën dallimin midis tingujve që nuk i kujtojnë njeriut të Allahut, e çojnë atë në mendime pa pronësi dhe prodhojnë trishtimin e jetimit dhe tingujt që prodhojnë pikëllimin për ndarjen e përkohshme:

“… është për këtë arsye që Sheriati i konsideron të tingujve të ligjshëm si ngacmimin e një dashurie të ngritur dhe pikëllimin e dashurisë, dhe shpall të paligjshëm çdo që ndez orekset trupore dhe prodhon trishtimin e jetimit. Ndonjë here Sheriati nuk e specifikon për ju, gjykoni vetë sipas efektit që ata kanë në shpirtin dhe ndërgjegjen tuaj. ” (İşarat-ül İ’caz, 70)

– Tregimi i hadithit që do të thotë ““është haram të dëgjosh instrumente muzikore; është fisq (mëkat) të ulesh në një vend ku luhen; është kufër (mosbesim), domethënë mosmirënjohje për bujaritë, të marrësh kënaqësi prej tij “është transmetuar nga Bazzazija. (shiko Ibn Abidin, 6 / 349- për këtë hadith, shiko gjithashtu el-Ikhtiyar, 4 / 165-166; el-Bahrur-Raiq, 8/215)

Dekreti i dijetarëve të fikhut për çështjen është i qartë.

– Koncepti “kufri” i përmendur në hadith shpjegohet si “mosmirënjohje për dhuratat” në vetë hadithin “sepse vlerësohet si më poshtë: kur njeriu nuk i përdor organet e tij për qëllimet që u krijuan, qëndrimi i tij për atë mirësi është mosmirënjohës, jo mirënjohje. ”

– Parimi i pranuar unanimisht nga studiuesit e Ehli-Sunnetit lidhur me këtë çështje është si vijon:

“Asnjë mëkat, qoftë i vogël apo i madh, nuk e çon njeriun në mosbesim. Një person që bën një mëkat nuk bëhet jobesimtar ”.

– Më në fund, ne deklarojmë se nuk kemi arritur të gjejmë – përkundër hulumtimeve tona – burimin e këtij hadithi, i cili ekziston në disa libra të fikhut hanefi.

https://questionsonislam.com/question/it-regarded-unbelief-take-pleasure-musical-instruments-and-music

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA