Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

A konsiderohet mosbesim të marrësh kënaqësi nga instrumentet muzikore dhe muzika?

Estimated reading: 5 minutes 202 views

Detaje të pyetjes

– Profeti (a.s) tha: “Eshtë haram të dëgjosh instrumente muzikorë; është fisk (mëkat) të ulesh në një vend ku luhen; është kufër (mosbesim), domethënë mosmirënjohje për mirësitë, të marrësh kënaqësi prej saj ” (Raddul-Muhtar)

– Pyetja ime është kjo: Në hadithin e mësipërm thuhet se është mosbesim (kufër) të marrësh kënaqësi nga instrumentet muzikore. A përdoret kufri i përmendur në hadith në kuptimin e kufrit që e bën një person të dalë nga feja e Islamit? Nuk mund ta kuptoja. Do ta shpjegoni?

– Për shembull, ka disa pjesë muzikore që na pëlqejnë. Ekzistojnë disa lloje të muzikës që ne kënaqemi nga dëgjimi; a është kufër t’i dëgjosh ata duke marrë kënaqësi?

– Ka fjalë të këqija që përfshijnë mëkatet në disa këngë. E di që ato këngë janë haram. A janë këngët që nuk përmbajnë fjalë të këqija gjithashtu haram?

– A është kufër të dëgjosh këngë që nuk përfshijnë mëkate duke marrë kënaqësi prej tyre?

Përgjigja

Vëllezër dhe motra të nderuar,

Le të shohim së pari gjendjen e instrumenteve muzikorë në përgjithësi:

Hadithi më i shëndoshë që tregon se instrumentet muzikorë janë haram është hadithi i mëposhtëm i përfshirë në Buhari: Kjo çështje ekziston në faqen tonë të internetit, por do të jetë më mirë të merreni përsëri me të:

Sipas asaj që transmetohet nga Ebu Malik el-Ash’ari, Profeti (a.s) tha:

“Nga mesi i ndjekësve të mi do të ketë disa njerëz që do të konsiderojnë marrëdhënie seksuale të paligjshme, veshjen e mëndafshit, pirjen e pijeve alkoolike dhe përdorimin e instrumenteve muzikorë si hallall dhe të ligjshëm …”

(Buhari, Ashriba, 6)

Fjala “el-Ma’azif” e përmendur në hadith dhe e përkthyer si “instrumente muzikore” është forma shumëshe e fjalës “Mizafa”. Dijetarët e përcaktojnë këtë fjalë në kuptime të ndryshme që janë afër njëra-tjetrës si “instrumente muzikore, muzikë, këngë për argëtim dhe tamburinës”. (shiko Ibn Haxher, 10/55). Pikëpamjet e ndryshme rreth temës mund t’i rendisim si:

  • Studiuesit hanefi thonë: “Të gjitha instrumentet muzikorë janë haram.” (shiko Ibn Abidin, 6/348)
  • Imam Shafii përdor fjalën “mekruh” për muzikë. Duke vepruar mbi këtë, disa studiues Shafitë thonë mubah (i lejueshëm) për muzikë ndërsa të tjerët thonë se është haram. (shiko Majmuu Fatawi Ibn Baz, 3/418)
  • Sipas një numri fetvave të lëshuara nga një komiteti studiues saudit, të gjitha instrumentet muzikorë dhe llojet e muzikës që përmendni në pyetje janë haram. (shiko Fatawal-Lajnatid-Daima; Majmuu Fatawi Ibn Baz)
  • Imam Gazali mendon se disa instrumente muzikore si tamburi janë të lejueshme, përveç atyre të qarta të ndaluara në sheriat. (shiko Ihja)
  • Disa sufistë thonë se lejohet të luash tamburin dhe ney (një lloj flauti kallamishte) por të tjerë thonë se nuk është e lejueshme. (shih Ghazali, Ihya, 2 / 271-277, W. Zuhayli, al-Fiqhul-Islami, 3 / 573-575)

Badiuzzaman Said Nursi, i cili është një ndjekës i Imam Shafiut, deklaron si më poshtë në një shpjegim në të cilin ai bën dallimin midis tingujve që nuk i kujtojnë njeriut Allahun, e çojnë atë në mendime pa pronësi dhe prodhojnë trishtimin e jetimit dhe tingujt që prodhojnë pikëllimin për ndarjen e përkohshme:

“… është për këtë arsye që Sheriati i konsideron disa tingujt të ligjshëm, dhe shpall të paligjshëm çdo njërin që ndez orekset trupore dhe prodhon trishtimin e jetimit. Ndonjë herë Sheriati nuk e specifikon, ju gjykoni vetë sipas efektit që ata kanë në shpirtin dhe ndërgjegjen tuaj. ” (İsharat-ul İ’xhaz, 70)

– Nga hadithi ku thuhet “është haram të dëgjosh instrumente muzikore; është fisk (mëkat) të ulesh në një vend ku luhen; është kufër (mosbesim), domethënë mosmirënjohje për bujaritë, të marrësh kënaqësi prej tij” sic është transmetuar nga Bazzazija. (shiko Ibn Abidin, 6 / 349- për këtë hadith, shiko gjithashtu el-Ihtijar, 4 / 165-166; el-Bahrur-Raik, 8/215)

Dekreti i dijetarëve të fikhut për çështjen është i qartë.

– Koncepti “kufri” i përmendur në hadith shpjegohet si “mosmirënjohje për dhuratat” sepse vlerësohet si në rastin kur njeriu nuk i përdor organet e tij për qëllimet që u krijuan, qëndrimi i tij për atë mirësi është mosmirënjohës, jo mirënjohje.”.

-Parimi i pranuar unanimisht nga studiuesit e Ehli-Sunnetit lidhur me këtë çështje është si vijon:

“Asnjë mëkat, qoftë i vogël apo i madh, nuk e çon njeriun në mosbesim. Një person që bën një mëkat nuk bëhet jobesimtar ”.

– Më në fund, ne deklarojmë se nuk kemi arritur të gjejmë – përkundër hulumtimeve tona – burimin e këtij hadithi, i cili ekziston në disa libra të fikhut hanefi.

https://questionsonislam.com/question/it-regarded-unbelief-take-pleasure-musical-instruments-and-music

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A konsiderohet mosbesim të marrësh kënaqësi nga instrumentet muzikore dhe muzika?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA