Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

A do të ndërmjetësojnë për prindërit e tyre fëmijët që vdiqën në fëmijërinë e tyre?

Estimated reading: 6 minutes 79 views

I dashur vëlla/motër,

Fëmijët si ndërmjetës nënkuptojnë se, me ndihmën e lutjeve të tyre dhe pamjes së tyre të lezetshme që ngjall ndjenja mëshirë dhe dhembshuri ndaj tyre, ata do të bëjnë që Allahu t’i falë dhe të tregojë mëshirë ndaj prindërve për disa nga mëkatet e tyre. Mendimi ynë i mirë për Allahun kërkon që ne të presim që Mëshira Hyjnore t’i pranojë lutjet e tyre. Po, fëmijët që kanë vdekur në fëmijërinë e tyre do të ndërmjetësojnë për prindërit e tyre. Allahu i Madhërishëm i ka dhënë të drejtën e ndërmjetësimit në radhë të parë Pejgamberit tonë (a.s) dhe apostujve, engjëjve, njerëzve të shenjtë, të cilët janë robër të dashur të Allahut, dëshmorë dhe fëmijë të pafajshëm që vdiqën në moshë të re. Megjithatë, ajo që duhet kuptuar nga ndërmjetësimi është se Allahu lejon që njerëzit, të cilët Ai dëshiron t’i lërë në Xhenet, të futen në Parajsë me ndërmjetësimin e robërve të Tij të dashur. Ne e kuptojmë se askush nuk do të jetë në gjendje t’i shëlbojë ata që Allahu nuk dëshiron të shëlbohen dhe që Ai nuk i pëlqen ose që nuk është i denjë për t’i shëlbuar. Prandaj, njerëzit që meritojnë ndërmjetësim janë tashmë ata me të cilët Allahu është i kënaqur. Përndryshe, njerëzit që nuk mund të fitojnë kënaqësinë e Allahut në jetën e kësaj bote, siç janë jobesimtarët dhe idhujtarët, nuk do ta meritojnë ndërmjetësimin.

Disa nga hadithet e Profetit mbi këtë çështje janë si më poshtë:

“Allahu do t’i lejojë myslimanët, tre fëmijët e të cilëve kanë vdekur para pubertetit, në Parajsë për shkak të mëshirës dhe dhembshurisë së Tij ndaj fëmijëve.”

(Buhari, Xhenaiz (i vdekur) 6, 91; Muslim, Birr (Mirësia), 153).

“Nëse tre fëmijët e ndonjë myslimani vdesin para pubertetit, zjarri i xhehenemit do t’i prekë vetëm për një kohë të shkurtër derisa të përmbushet zotimi i Allahut.” (Buhariu, Xhenaiz 6, Ejman 9; Muslimi, Birr 150)

Profeti (a.s) ka thënë: “Nëse ndonjë grua prej jush i humb tre fëmijët e saj (para pubertetit), ata fëmijë me siguri do të jenë mburojë për të kundër xhehenemit. Një grua pyeti: “A vlen edhe për gratë që humbin dy fëmijë?” Pas kësaj, Profeti (a.s) u përgjigj: “Po, njësoj është për ata që humbin dy fëmijë.” (Buhariu, Dituria 36, ​​Vdekur 6, 91; I’tisam 9; Muslimi, Mirësia 152).

“Vërini një emër fëmijëve që keni abortuar; sepse ata janë pionierët tuaj, të cilët dolën para jush për t’ju fituar pozita të larta në botën tjetër.” (Jamiu’s-Saghir, 3/1074).

“Vërini një emër fëmijëve që i keni abortuar në mënyrë që Allahu t’ua rëndojë peshoren tuaj të veprave të mira. Përndryshe, ai/ajo do të vijë dhe do të thotë në Ditën e Gjykimit: “O Zot! Atyre u mungon thavabi (shpërblimi) që do të fitonin nga unë, duke mos më përmendur emrin.” (Jamiu’s-Saghir, 3/1075).

“Fëmijët që kanë vdekur para pubertetit janë të gjallë në Parajsë, janë si peshqit e vrullshëm. Njëri prej tyre takohet me prindërit e tij/saj, ua merr rrobat dhe nuk i lëshon derisa Allahu t’i lërë prindërit e tij/saj në Xhenet me të.” (Saghir i Jamiut, 3/2364).

Siç shihet, këto hadithe japin lajmin e mirë se prindërit, të cilëve tre fëmijët u kanë vdekur para pubertetit, do të hyjnë në Xhenet për shkak të atyre fëmijëve, duke përdorur shprehje të ndryshme.

Ndërsa këta fëmijë theksohet qartë se kanë vdekur “para pubertetit”, nuk bëhet asnjë diskriminim mes djemve dhe vajzave; dhe pikërisht shqiptohet fjala “fëmijë” (valad). Prandaj, prindërve, fëmijët e të cilëve, djalë apo vajzë, kanë vdekur para pubertetit, u jepet lajmi i mirë për hyrjen në Xhenet me kusht që të tregojnë durim kur fëmijët e tyre të vdesin dhe të presin shpërblimin e tij nga Allahu. Ai kusht për të duruar vdekjen dhe për të mos u rebeluar kundër vendimit të Allahut, por për të qenë i kënaqur me të del nga nënkuptimet, edhe pse jo nga fjalët e haditheve. Në Sahikh Buhari, kushti i të qenit i kënaqur me vdekjen shprehet qartë në pjesën rreth kësaj çështjeje. (shih: Janaiz 6). Në fakt, Allahu i Lartësuar thotë:

“Ata që durojnë do të marrin me të vërtetë një shpërblim pa masë!”

(ez-Zumer, 39:10)

Në mënyrë që fëmijët t’i mirëpresin prindërit e tyre si ndërmjetës në Ahiret, me butësinë e tyre, ne duhet t’i konsiderojmë ata si fryt të Allahut nuk duhet të rebelohemi kundër Allahut kur Ai i largon prej nesh; duhet t’i nënshtrohemi vendimit të Allahut dhe duke i konsideruar si dhuratë dhe se na janë besuar nga Allahu, duhet të dimë se ne i dorëzojmë në mëshirën e Allahut, jo në varr kur i varrosim kur Allahu na i merr. Ky lloj besimi është thelbi i kredos së teuhidit (Njëshmërisë së Allahut). Është, gjithashtu, nënshtrimi dhe besimi në Allahun, i cili i jep dikujt forcën për të përballuar një situatë të dhimbshme.

Nga ana tjetër, ata që kanë vdekur në fëmijërinë e tyre do të ndërmjetësojnë për prindërit e tyre dhe të afërmit e tjerë që kanë vdekur si besimtarë. Ata do t’i lënë prindërit e tyre të përjetojnë dashurinë e fëmijëve përjetësisht në Ahiret, si kompensim për ndarjen që përjetuan në këtë jetë të shkurtër të kësaj bote.

Burimi:

https://questionsonislam.com/question/are-children-who-died-their-childhood-going-intercede-their-parents

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A do të ndërmjetësojnë për prindërit e tyre fëmijët që vdiqën në fëmijërinë e tyre?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA