Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

Docly

A mund të shpjegoni domethënien e En-Nur (Drita)?

Estimated reading: 4 minutes

I dashur vëlla/motër,

“Ai që shihet dhe bën që qeniet e tjera të shihen gjithashtu.”

(Imam Gazali)

“Ai që sqaron dhe ndriçon universin.”

All-llahu është dritë (ndriçues, udhëzues) i qiejve e i tokës. (Nur 35)

Një nga atributet e Allahut është “Drita (en-Nur)” dhe gjithashtu të gjithë emrat e tjerë të Tij janë të shndritshëm. Shprehjet e “mirësisë dhe nur (dritës)” përdoren për të definuar “ekzistencën” dhe shprehjet e “të keqes dhe errësirës” përdoren për të definuar “mosekzistencën”. Në këtë kuptim, mund të thuhet se çdo gjë që arrin të ekzistojë duke hequr qafe mosekzistencën ka marrë një manifestim të emrit “an-Nur”.

Në Kuran thuhet si vijon: All-llahu është dritë (ndriçues, udhëzues) i qiejve e i tokës. (Nur 35)

Allahu që la qiejt dhe tokën të kenë dritën e ekzistencës, u ka dhënë një pjesë më të madhe yjeve duke u dhënë atyre më shumë dritë të ekzistencës.

Dhe Ai la dritën e jetës të shkëlqejë mbi tokë, e cila në masë të madhe e tejkalon dritën e qiejve.

Ai i bëri qeniet njerëzore, mes krijesave të tjera, më të shndritshëm dhe më të lartë se qiejt, duke i bekuar me dritat e besimit dhe të diturisë.

Ekzistenca është dritë dhe mosekzistenca është errësirë; në mënyrë të ngjashme, dituria është dritë dhe injoranca është errësirë.

Thuhet se “Besimi është edhe dritë edhe fuqi” në Koleksionin Nur. Drita mundëson që gjërat të shihen; në mënyrë të ngjashme, drita e besimit u mundëson besimtarëve të kuptojnë dhe të gjejnë të vërtetat.

Nëpërmjet kësaj drite, qeniet njerëzore njohin Krijuesin e tyre dhe emrat dhe atributet e Tij të bekuara. Është përmes kësaj drite që ata dinë për engjëjt, dimensionin e të vdekurve, Ditën e Ringjalljes, Parajsën dhe Ferrin.

Manifestimi i emrit “en-Nur” në sferën e njerëzimit theksohet përmes ajetit kuranor vijues:

All-llahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. (Bekare 257)

Duke qenë se errësira është rritur me “thellësitë e errësirës”, thuhet se ata që kanë besim shpëtojnë jo vetëm nga errësira e mosbesimit, por edhe nga shumë më tepër si errësira e injorancës dhe errësira e imoralitetit dhe shpallet se ata arritën në dritë.

I Dërguari i Allahut (a.s) i krahason mëkatet me “njollën e zezë/të errët” në një nga hadithet e tij të nderuara. Ai thotë se një njollë e errët/e zezë rritet në zemrën e një besimtari kur ai mëkaton. Duke qenë se mëkatet janë njolla të errëta, kuptohet se veprat e mira që janë të kundërta të mëkateve janë të lehta. Në këtë kuptim, një pendim që fshin mëkatet është gjithashtu i lehtë. Sipas kësaj, detyra e besimtarit është që të bëjë përpjekje për të përmirësuar besimin e tij nga imitimi në hulumtim, të shmangë mosbesimin dhe shirkun (politeizmin) që bëjnë që ajo dritë të shuhet, të përmbahet nga të gjitha mëkatet që e njollosin atë dritë dhe të përpiqet të bëje zemrën e tij më të ndritshme dhe të begatë duke i shtuar veprat e tij të mira.

Alaaddin Başar (Prof. Dr.)

https://questionsonislam.com/question/could-you-please-explain-meaning-nur-light-0

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA