Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

Docly

Si falet namazi haxhet / i nevojës? Lutjet e nevojtarit

Estimated reading: 6 minutes

Taberani rrëfen një hadith të të Derguarit a.s, kur nje burrë i verbër shkon te Profeti a.s për t’i kerkuar ndihmë.
I verbëri i drejtohet Profetit a.s me këto fjalë:

“O i Derguari i Allahut! Lute Allahun per mua që të më shërojë shikimin.” Profeti a.s i pergjigjet duke i thënë: “Nëse dëshiron bëhu prej durimtarëve në këtë fatkeqësi e nëse dëshiron unë do ta lus Allahun të ta shërojë verbërinë. I verbëri i tha Profetit a.s humbja e shikimit më krijon mjaft vështirësi dhe nuk kam asnje të më marrë e të më drejtojë, atëherë Profeti a.s e urdhëroi teë verbërin të shkojë dhe të marrë abdes, të falë dy rekatë namaz, ta përfundojë namazin duke thënë ‘es-selamu alejkum’ dhe pastaj të thotë :
اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم شفعه في
“Allahume in-nî es’eluke ue eteuexh-xhehu iljke bi nebij-jina Muhammed. Nebij-jir- rahmeh. Ja Muhammed In-nî eteuexh-xhehu bike ila Rab-bî fî haxhetî lî tukda lî.”

O Allah të lutem Ty duke tu drejtuar Ty me të Derguarin tonë Muhammedin, të Derguarin e meshires. O Muhammed unë i drejtohem me ty Zotit tim në këtë nevojë (këtu përmendet nevoja specifike) që të më zgjidhet.
Personi në fjalë veproi ashtu si i tha Profeti a.s dhe shumë shpejt iu kthye shikimi.

Pas vdekjes së Profetit a.s në kohën e Halifatit te Osman Ibn Afanit r.a një burrë shkon tek Osman b. Hunejf dhe iu ankua për një çështje që ja kishte parashtruar halifes Osman b. Afan dhe akoma nuk kishte marrë zgjidhje. Osman b. Hunejf e urdhëroi këtë burrë të shkojë të marrë abdes, të falë dy rek’at namaz dhe pasi të përfundojë namazin me selam të thotë : “O Allah të lutem Ty duke tu drejtuar Ty me të Dërguarin tonë Muhammedin, të Derguarin e mëshirës . O Muhammed unë i drejtohem me ty Zotit tim në këtë nevojë që të më zgjidhet.

Osman b. Hunejf i tha që pasi të bësh këtë eja tek unë dhe së bashku do shkojmë te Halifja. Gjithësesi burri në fjalë vendosi të shkojë vetë te rezidenca e Halifes. Kur mbërriti roja e mori për dore dhe e çoi aty ku ishte Osman b. Afani r.a i cili u ul në krah të këtij burri dhe e pyeti: Çfarë kishe nevojë të të plotesohej? Me fal po ajo që ti më pate kërkuar sapo mu kujtua pasi më kishte dalë nga mendja. Burri i tregoi nevojën dhe Osmani r.a ia zgjidhi duke i thënë sa herë të kesh nevojë për diçka eja dhe unë do ta zgjidh.

Per shkak të namazit dhe duasë së bërë prej tij, duke i kërkuar Allahut me Muhammedin a.s, Allahu e bëri zemrën e Halifes të lëvizë dhe të plotësojë nevojën e burrit nevojtar. Ky namaz dhe duaja pas tij quhet Namazi i Nevojës dhe inshallah secili që e praktikon Allahu ia plotëson nevojën .

Ky hadith është transmetuar prej shumë dijetarëve të hadithit. Disa prej tyre e kanë transmetuar vetëm pjesën e parë aty ku flitet për burrin e verbër, kurse disa të tjerë e kanë transmetuar të gjithë hadithin duke përfshirë dhe ngjarjen pas vdekjes se Muhammedit a.s.
Taberani është prej dijetarëve që e ka transmetuar të gjithë hadithin me te dyja pjesët e tij, duke e quajtur si hadith të saktë.

 1. Personi që kërkon t’i lutet Allahut për ndonjë nevojë, në fillim merr abdest, fal dy rekatë namaz dhe bën këtë lutje: “Allahu im! Prej Teje kërkoj dhe duke bërë pretekst të dërguarin Tënd, profetin e mëshirës, Hz. Muhammedin (sav), Ty po të drejtohem! O Muhammed (sav), për të m’u plotësuar kjo nevojë, po i drejtohem Zotit tim duke të bërë pretekst ty! Allahu im, bëje atë ndërmjetës25 për mua!”
 2. Kurse sipas një transmetimi tjetër, personi fal dy rekatë namaz, e lavdëron Allahun, lutet për mëshirë dhe paqe për Profetin (sav) dhe bën këtë lutje:
 3. Nuk ka zot tjetër veç Allahut që është Halim (i butë) dhe Kerim (bujar)! Madhëruar qoftë Allahu, Zoti i Arshit të Madh!
 4. Lavdia dhe lavdërimi janë të posaçëm vetëm për Allahun, Zotin e botëve! Kërkoj prej Teje gjërat që do të tërhiqnin mëshirën Tënde, faljen Tënde absolute, mbrojtjen prej mëkateve, fitimin e çdo të mire, shpëtimin prej çdo lloj mëkati! O më mëshiruesi i mëshiruesve, mos lër tek unë asnjë mëkat të pafalur, asnjë dëshpërim të paqetësuar, asnjë nevojë që i është kushtuar pëlqimit Tënd!
 5. Allahu im, Ti vendos për gjërat që robtë e Tu bien në kundërshtim me njëri-tjetrin!
 6. Nuk ka zot tjetër veç Allahut që është i lartë e madhështor!
 7. Nuk ka zot tjetër veç Allahut që është Halim (i butë) dhe Kerim (bujar)!
 8. Lavdia dhe lavdërimi i përkasin vetëm Allahut, Zotit të botëve!
 9. Allahu im që i lehtëson hallet, që i heq shqetësimet, që i përgjigjesh lutjes së të pashpresëve kur të luten Ty, o Mëshiruesi dhe Shpërblyesi i kësaj bote dhe i jetës tjetër pas ringjalljes (Ahiret), mëshiromë mua për plotësimin e kësaj nevoje në mënyrë që të mos mbetem nën mëshirën e të tjerëve!
 10. Sipas një transmetimi tjetër, personi fal dy e nga dy dymbëdhjetë rekatë namaz dhe, në ndenjen e fundit, pas këndimit të Tahhijatit dhe Salavatit, bie në sexhde duke thënë “Allahu Ekber”, ku këndon shtatë herë suren Fatiha, shtatë herë Ajetin Kursi, shtatë herë suren Ihlas dhe dhjetë herë “La ilahe il’lallahu vahdehu la sherike leh, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve ala kul’li shej’in kadir”.
 11. Pastaj lutet kështu: “Allahu im, kërkoj prej Teje për hir të të fshehtave të Arshit të Madh, për hir të mëshirës së pafundme të Librit, për hir të Emrit Tënd të Madh, të famës Tënde të lartë dhe të të gjithë Fjalës Tënde!”
 12. Pastaj lutet për nevojën që ka, ngre kokën nga sexhdeja dhe jep selam djathtas e majtas.

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA