Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

Docly

Çfarë do të thotë Abdullah? A e kishin arabet fjalën “Allah” në besimin e tyre idhujtarisë para Islamit?

Estimated reading: 1 minute

“Abdullah” do të thotë “rob i Allahut”. Arabët kishin besim tek Allahu. Sidoqoftë, ata i konsideronin idhujt si mjet për t’iu afruar Allahut.

Ky fakt përmendet në shumë ajete në Kur’an. Njëri prej tyre është si më poshtë:

Vini re! Adhurim i sinqertë është vetëm ai për All-llahun! Ndërsa ata që në vend të Tij adhurojnë miq të tjerë (duke thënë): Ne nuk i adhurojmë ata për tjetër, vetëm që të na afrojnë sa më afër All-llahut, s’ka dyshim se All-llahu do të gjykojë mes tyre për atë që ata ishin në kundërshtim. (Ez-Zumer,3)

Siç kuptohet nga ajeti, politeistët që jetonin në kohën e Profetit (a.s) e njihnin Allahun. Sidoqoftë, ata thanë: “Ne adhurojmë idhujt në mënyrë që ata të na bëjnë t’i afrohemi Allahut”. Ata nuk e mohuan Allahun plotësisht. Ata i shoqëruan disa idhuj si partnerë me Allahun.

 

Linku:  https://questionsonislam.com/question/what-does-abdullah-which-name-prophets-father-mean-did-arabs-have-word-allah-their-idolatry

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA