Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

A është e ndaluar të ushqehet qeni në Islam?

Estimated reading: 4 minutes 149 views

Sipas shkollës hanefite, nëse një qen prek rrobat e dikujt, mund të falet me ato rroba. Vetëm pështyma dhe jashtëqitjet e qenit janë nexhis (të papastër). Ka hadithe (thënie të Profetit) si: “Engjëjt e mëshirës nuk hyjnë në ato shtëpi ku ka qen; disa merita për vepra të mira të pronarit të një shtëpie të tillë zvogëlohen çdo ditë; megjithatë, për nevoja të tilla si gjuetia, kujdesi për tufat dhe ruajtja lejohet të mbash një qen.” Përveç kësaj, pasi pështyma dhe qimet e tyre përhapen gjithandej, është e mundur që ata të dëmtojnë lutjet dhe shëndetin tonë. Për këtë arsye nuk është e drejtë të mbash një qen në shtëpi nëse nuk ka nevojë. Nuk është e ndaluar mbajtja e qenit në shtëpi edhe nëse nuk ka nevojë, por është mekruh i lehtë (e neveritshme, por jo e ndaluar).

Nga ana tjetër, njeriu mund të jetojë në një shtëpi ku ka një qen, dhe lutjet dhe aktivitetet e tjera fetare janë gjithashtu të vlefshme, me kusht që vendi ose qilimi ku falet të jetë i pastër.

Profeti Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) thotë: “Një pjesë e caktuar e meritave (të veprave të mira) të një personi i pakësohet për shkak se mban qen të tjerë përveç qenve të gjuetisë, arave, kopshtit dhe tufës.” (Buhariu, Zabaih, 6; Muslim, Musakat, 46, 50, 56-58)

Kur merren parasysh hadithet që informojnë se engjëjt nuk hyjnë në shtëpitë ku ka qen, është e ndaluar në Islam të mbash qen në shtëpi pa nevoja të tilla si siguria apo gjuetia. Kjo është për shkak se;

a) Të varfërit dhe nevojtarët kanë më shumë nevojë për kujdesin dhe shpenzimet e atyre që kanë mundësi të mjaftueshme për të mbajtur një qen.

b) Sipas hulumtimeve të vendosura mjekësore, ka shumë sëmundje të shkaktuara nga qentë që infektojnë njerëzit.

c) Qentë trembin dhe ngacmojnë kalimtarët dhe mysafirët. (Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar, Hayreddin Karaman, İz Publishing)

Arsyeja pse engjëjt nuk hyjnë në shtëpi me qen është se ata kanë erë të keqe dhe hanë gjëra të papastra. Për këtë arsye, personi që mban një qen pa nevojë dënohet me privim nga prania e engjëjve në shtëpinë e tij/saj. (Nevevi, Sharhu’l-Muslim, Kajro 1347-49/1929-30, XIV, 84; Ayni, Umdatu’l-Kari, Kajro 1348, XV, 139)

Ajo që është thelbësore në shkollën hanefite është se qeni në vetvete nuk është i papastër, pasi përdoret në siguri dhe gjueti. Derri, megjithatë, është i papastër në vetvete. Derri është përmendur në ajetin, në Kur’an: “Ai është i papastër”.

Vetëm pështyma dhe jashtëqitjet e qenit janë nexhis (të papastër). Pjesët e tjera të trupit të tij nuk krahasohen me ato. Nëse e fut gojën në tenxhere, tenxherja lahet shtatë herë. Profeti tha: “Nëse një qen pi nga filxhani i njërit prej jush, le ta lajë atë shtatë herë”. Në librat e hadithit të Ahmedit dhe Muslimit: “Pastrimi për një filxhan tuaj në të cilin një qen fut gojën është duke e larë shtatë herë, e para prej të cilave bëhet me tokë”. (Ahmedi, Buhariu, Muslimi)

Sipas shkollës së Malikit, qoftë qeni që lejohet të mbahet si për roje dhe tufa, apo ndonjë qen, ai është absolutisht i pastër. Vetëm nëse fut gojën në diçka, sipas mendimit më të njohur, lahet shtatë herë si akt fetar. Nëse e vë këmbën ose gjuhën pa e lëvizur, ose i bie pështyma, nuk ka nevojë të lahet.

Sipas shkollave Shafiite dhe Hanbelite, qentë, derrat dhe të lindurit prej tyre, mbetjet dhe jashtëqitjet e tyre janë të papastër. Gjërat e ndotura me ato pastrohen shtatë herë, njëra prej tyre është me dhe. Bazuar në hadithin e mëparshëm, duke pasur parasysh papastërtinë e gojës qenit, pjesët e tjera tashmë janë të papastra, sepse goja është në të vërtetë pjesa më e pastër, pasi frymëmarrja zhvillohet ne gojë. (Shih İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Prof. Dr. Vehbe Zuhayli)

Burimi:

https://questionsonislam.com/question/it-forbidden-feed-dog-islam

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A është e ndaluar të ushqehet qeni në Islam?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA