Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

Docly

Si bëhet duaja e abdesit? Lutja para dhe pas abdesit

Estimated reading: 2 minutes

Lutja duke filluar abdestin

 1. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! Allahu im, falmi mëkatet, zgjeroma hapësirën dhe begatoma pjesën e të mirave që më takon!
 2. Shqiptohet Fjala e Dëshmisë: “Esh’hedu en la ilahe il’lallah ve esh’hedu enne Muhammeden abduhu ve resulu!” (Dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe dëshmoj se Muhammedi është robi dhe i dërguari i Allahut!”

Lutja pas abdestit

  1. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahut, se Allahu është një, se nuk ka ortak dhe shok dhe se Muhammedi është
   robi dhe i dërguari i Tij!
  2. Allahu im, bëmë mua prej atyre që bëjnë shumë pendesë dhe që i kushtojnë shumë kujdes pastërtisë!
  3. Duke të lëvduar Ty, Allahu im, pohoj se Ti je i pastër prej çdo lloj të mete e mangësie! Allahu im, dëshmoj se veç Teje s’ka zot tjetër, kërkoj falje prej Teje dhe të shfaq pendesën time Ty. Allahu u dhëntë paqe e mëshirë Hz. Muhammedit (sav), familjes dhe shokëve të tij!
  4. Me emrin e Allahut, Mëshirues, Mëshirëbëres! Ne e zbritëm atë (Kur’anin) natën e Kadrit. Ku ta dish ti se ç’është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mbarë se një mijë muaj! Engjëjt dhe Shpirti (Xhebraili) zbresin atë natë me lejen e Zotit të tyre për çdo çështje. Ajo është paqe gjer në të aguar!” (3 herë)
  5. Allahu im, m’i fal mëkatet, ma zgjero hapësirën, ma begato pjesën time të të mirave dhe mos më vër në provë me
   gjëra që s’mi ke dhënë!

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA