Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

Pse fetë u dërguan vetëm në gjuhe të caktuara? Pse është Islami feja e fundit dhe pse nuk ka fe tjetër pas saj?

Estimated reading: 3 minutes 136 views

Jo të gjithë profetet përmenden në Bibël dhe Kuran. Profetët dhe popujt nga të cilët Allahu donte të jepte mësime përmenden në to. Kjo e bëri të nevojshme të përmendim zbulesat e dërguara në gjuhe të caktuara në rajone të caktuara.

Në librat e shenjtë që kemi, përmenden profetët në rajonin e Mesopotamisë, i cili vlerësohet si djepi i njerëzimit. Prandaj, zbulesat e dërguara në gjuhën e kombeve që jetojnë atje u bënë të spikatura.

– Në fakt, sipas informacionit të dhënë nga Kur’ani, çdo bashkësi u dërgua një profet dhe secili profet mori zbulesë në gjuhën e fisit të tij dhe ia përcolli atë komunitetit të tij:

“E, nëse ata të konsiderojnë ty gënjeshtar, e madje edhe paraardhësit e këtyre i kanë përgënjeshtruar pejgamberët. Pejgamberët e tyre kanë ardhur me dokumente të qarta, fletushka, dhe Libër ndriçues (Fatır, 35/24) thuhet në ajetin më lart se çdo rajon dhe çdo komb u dërgua një profet. “Na nuk kemi dërguar asnjë pejgamber, përpos në gjuhën e popullit të tij, për t’u shpjeguar atyre (e ta kuptojnë). Perëndia e shpie në humbje kë të dojë dhe e udhëzon në rrugë të drejtë kë të dojë. Ai është i Plotëfuqishëm dhe i Gjithëdijshëm.” (Ibrahim, 14/4) Në ajetin e mësipërm thuhet se çdo profet mori zbulesë në gjuhën e popullit të vet dhe ia përcolli atë popullit të tij.

– Arsyeja pse Islami është feja e fundit është e qartë. Të gjitha fetë u dërguan në mënyrë që të udhëzonin njerëzit dhe t’i informonin njerëzit për atë që Allahu dëshiron prej tyre. Ishte feja e parë dhe është e natyrshme që do të ketë fe të fundit. Dhe ajo fe e fundit u ideua si Islami. Nëse nuk do të ishte Islami, e njëjta pyetje do të bëhej: “Pse është kjo fe feja e fundit?”

– Feja islame ka karaktesistika që mund të mbijetojnë deri në ditën e kijametit. Sepse, feja islame përmban parimet themelore të të gjitha shpalljeve të dërguara që nga koha e Hz. Ademit. Allahu u mësoi njerëzve parimet e lumturisë si në botë ashtu edhe në ahiret përmes profetëve që nga ajo ditë.

Allahu, i cili bën gjithçka bazuar në mençuri, përdori ligjin e gradualizmit dhe evolucionit për edukimin e njerëzve. Në fazën e parë, Ai u dërgoi faqe njerëzve që ishin në nivelin e shkollës fillore. Kur ata arritën nivelin e arsimit të mesëm, Ai u dërgoi atyre libra si Tevrati, Ungjilli dhe Psalmet.

Kur njerëzimi arriti nivelin e universitetit, Allahu, i cili është i Urtë, u dërgoi atyre Kuranin, një libër unik, universal.

Dallimet midis këtyre librave lidhen me aftësitë e adresuesve të tyre. Është domosdoshmëri e koncizitetit dhe mençurisë, së vërtetës dhe drejtësisë së Kuranit që të jetë e përshtatshme për aftësinë e njohurive, mënyrave dhe të kuptuarit të njerëzve të të gjitha moshave.

Për ta përmbledhur, nuk ka nevojë për ndonjë zbulesë shtesë sepse Kur’ani ka gjithçka për të përmbushur nevojat e të gjithë njerëzve deri në Kiamet.

EN source : https://questionsonislam.com/question/why-were-religions-sent-only-certain-languages-why-islam-last-religion-and-why-there-no

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Pse fetë u dërguan vetëm në gjuhe të caktuara? Pse është Islami feja e fundit dhe pse nuk ka fe tjetër pas saj?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA