Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

Si bëhet lutja e kunutit / Duaja e Kunutit? Arabisht dhe shqip

Estimated reading: 2 minutes 938 views

Allahumme! Inna nesteinuke ue nestagfiruke ve nestehdike; ue nu’minu bike ue netubu ilejke ue netevekkelu alejke ve nuthni alejkel hajra kul’lehu neshkuruke, ue la nekfuruke; ue nahleú ue netruku men jefxhuruk.”

“Allahumme! Ijjake na’budu ue leke nusal’li ue nesxhudu ue ilejke nes’a ue nahfidu; nerxhu rahmeteke ue nahsha adhabek. Inne adhabeke bi’l kuffari mulhik.”

Kuptimi shqip: “Allahu ynë, të lutemi të na ndihmosh, të na falësh dhe të na orientosh! Të besojmë, të shfaqim pendesën tonë, kemi besim tek Ti, të lavdërojmë Ty me urime, të falenderojmë, nuk të mohojmë. Ne i presim lidhjet me ata që të kundërshtojnë Ty!”[1]

“Allahu ynë, vetëm Ty të adhurojmë, falim namaz dhe biem në sexhde vetëm për pëlqimin Tënd. Ne vrapojmë dhe përpiqemi për të arritur mëshirën tënde. Ne shpresojmë për mëshirën tënde dhe frikësohemi nga ndëshkimi yt! Pa dyshim, ndëshkimi yt do t’u bjerë në kokë mohuesve!”[2]

Personi që nuk e këndon dot këtë lutje, këndon lutjen “Rabbena atina” ose thotë tri herë “Allahummegfir li“, ose tri herë “Ja Rabbi“.

Namazi i vitrit falet individualisht. Falja e vitrit me xhemat është e posaçme vetëm për muajin e ramazanit.


[1] Ibni Ebi Shejbe, Musannef, 6/90; Tahavi, Sherhu’l-Maani’l-Asar, 1/149.

[2] Po aty.

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Si bëhet lutja e kunutit / Duaja e Kunutit? Arabisht dhe shqip

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA