Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

Docly

A ka ndonjë mekat që nuk mund të falet? Cilat janë mekatet që Allahu nuk do ti falë kurrë? Cilat mekate mund të çojnë një person në xhehennem?

Estimated reading: 3 minutes

Nuk ka mekat që nuk mund të falet pas pendimit. Sidoqoftë, nuk mund ta dimë nëse mekati do të falet ose jo. Allahu me urtesine e Tij, falë ose nuk falë mekatin pas pendimit. Pendimi duhet të ketë kushtet e faljes. Allahu premton se do ta pranojë pendimin nëse është bërë siç duhet.

Sa për mekatet që nuk falen, të bërit shok Allahut (shirku) kurrë nuk do të falet. Mekatet e tjera përveç shirkut mund të falen.

Mekatet e Medha

Disa nga mekatet kryesore janë si më poshtë: t’i shoqërosh shok Allahut, të vrasësh dikë, të shpifësh dikë që ka kurvëruar, të kurvërohet, të ikë nga xhihadi islam, të hedh një magji, të shpenzojë paratë e jetimit për nevojat e veta, të mos i binden prindërve, të kryejnë një mekat në rajonin e haramit të Mekës, të marrin dhe të shpenzojnë interes ose kamatë, të vjedhin, të pinë alkohol, të luaj kumar.

Nëse një musliman kryen një mekat të madh, ai nuk konsiderohet se ka dalë nga Islami si besimtar, përveç nëse e përbuz ose e injoron atë. Studiuesit e Ehli Sunnetit mendojnë se një musliman që kryen një mekat të madh nuk do të dalë nga Islami dhe ai nuk do të qëndrojë përgjithmonë në xhehennem; ata thonë se edhe nëse një musliman vdes pa u penduar, Allahu do ta falë atë nga bujaria e Tij; dhe nëse Ai dëshiron, Ai do ta torturojë atë në xhehenem për shkak të drejtësisë së Tij (Sharhu Akidati’t-Tahavijje, f. 370).

Mekati më i madh prej të gjithëve është të mos pranojë All-llahun dhe të shoqëroj partner me Të në aspektin e individualitetit, atributeve dhe veprave të Tij. Ky quhet mekati më i madh prej të gjithëve. “S’ka dyshim se Allahu nuk falë (mekatin) t’i përshkruhet Atij shok (idhujtarinë), e përpos këtij (mekati) i falë kujt do.”  El-Nisa, 4/48

Frike – Shprese

Nuk është e lejuar të dëshpërohesh nga mëshira e Allahut dhe të vazhdosh të kryesh mekate ose të bësh mekate pa u penduar dhe pa u frikësuar nga Ai. Pa marrë parasysh sa mekatet që një besimtar kryen, ai duhet të jetë midis frikës dhe shpresës dhe nuk duhet të largohet nga Zoti i tij.

“O robërit e Mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, pse vërtet, Allahu i falë të gjitha mekatet, Ai është që shumë falë dhe është mëshirues!” (ez-Zumer, 39/53) “

Ai qe nuk fal namazin, agjeron me kot.” Mekatari a nuk mund te beje asnje problem?

Po (njoftojë) se edhe dënimi Im është ai dënim i dhembshëm” (el-Hijr, 15/50).

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA