Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

Kur jepet sadaka atyre që duhet zbutur zemra ndaj Islamit (Mual-lifel Kulub)?

Estimated reading: 5 minutes 150 views

Mual-lifel Kulub: ata, zemrat e të cilëve duhen pajtuar ose zbutur me Islamin.
Si term, mual-lifel kulub tregon njerëzit, zemrat e të cilëve kërkohet të pajtohen me të, të cilët kërkohen të bëhen të padëmshëm për Islamin ose të vazhdojnë në fe duke u dhënë atyre zekat (lëmoshë).

Kjo u perdor si një mjet për të neutralizuar politeistët, forcimin e besimit të njerëzve me besim të dobët që sapo kishin përqafuar Islamin dhe duke siguruar që disa politeistë të bëhen myslimanë në periudhat kur numri i muslimanëve ishte i paktë dhe forca e tyre ishte e dobët; kjo metodë rezultoi të jetë shumë e suksesshme.

Kur sqarohen njerëzit në të cilët mund të jepet zekati në Kuran, përmendet edhe grupi mual-lefe el-kulub (et-Tevbe, 9/60). Vetë Pejgamberi (a.s) veproi në përputhje me rrethanat dhe u dha zekat myslimanëve dhe disa njerëzve që akoma nuk e kishin pranuar Islamin plotësisht.

Arsyet pse jomuslimanëve u jepet zekat mund të vlerësohen në dy kategori. I pari është populli që pritet të përqafojë Islamin, duke zbutur zemrat e tyre. Për shembull, Safvan b. Umejja r.a.. Ai thotë: “Gjatë Betejës Hunejn, Profeti (a.s) më dha një pjesë nga plaçka. Në fakt, Ai ishte personi që urreja më së shumti. Ai vazhdoi të më jepte disa gjëra më vonë; pastaj, ai u bë personi që më pëlqente më se shumti”. (Tirmidhi, III, 27).

E dyta është grupi i njerëzve që mund të torturojnë myslimanët dhe t’i dëmtojnë ata; nëse do t’u jepej zekat, ata do të hiqnin dorë nga torturat e muslimanëve dhe myslimanët mund të përfitonin prej tyre kundër jomyslimanëve të tjerë.

Sidoqoftë, sipas shkollës juridike Hanefi dhe Shafi, jomyslimanëve nuk mund t’u jepet asnjë zekat në mënyrë që zemrat e tyre të pajtohen me Islamin ose për ndonjë arsye tjetër. Arsyeja pse atyre iu dha zekat gjatë periudhave të para të Islamit ishte se, numri i muslimanëve ishte i vogël dhe numri i jomyslimanëve ishte i madh. Më vonë, Allahu i bëri muslimanët të fortë dhe i çliroi muslimanët nga nevoja për t’i bërë zemrat e tyre të pajtonin me Islamin. Pas Profetit a.s., të katër halifët e drejtë nuk u dhanë atyre zekat dhe Omeri r.a. tha: “Ne nuk do t’u japim asgjë në emër të Islamit. Islami u bë i fortë. Ai që dëshiron mund të bëhet musliman dhe ai që dëshiron mund të bëhet jobesimtar “.

Arsyet pse disa besimtarë konsiderohen si muallefe el-kulub dhe u jepet zekat:

a) Të bëjë që zemrat e njerëzve me besim të dobët që sapo janë bërë muslimanë dhe që nuk janë bërë besimtarë të pajtohen plotësisht me Islamin.

b) Të sigurojë që miqtë jomyslimanë ose kryetarët e fiseve muslimane të përqafojnë Islamin duke u dhënë atyre kryetareve zekat.

c) Të bësh te konvertuarit hebre dhe të krishterë që kanë përqafuar Islamin të vazhdojnë në Islam dhe të forcojnë besimin e tyre.

Dihet që aplikimi i Mual-lifel Kulub vazhdoi gjatë periudhës së Pejgamberit (a.s) dhe viteve të para të kalifatit të Ebu Bekrit r.a.. Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) kundërshtoi aplikimin e dhënies së zekatit Mual-lifel Kulub për shkak të faktit se myslimanët u bënë të fortë dhe nuk kishte nevojë për t’i dhënë zekat atij grupi gjatë kalifatit të Ebu Bekrit r.a. (Allahu qoftë i kënaqur me të). Ebu Bekrit r.a. dhe shokët e tjerë të Profetit a.s. miratuan aktin e Omerit r.a. Si rezultat i ndërhyrjes së Omerit r.a., dhënia e zekatit për atë grup u shfuqizua.

Disa dijetarë islamë mbrojnë pikëpamjen se dhënia e zekatit për Mual-lifel Kulub u shfuqizua përgjithmonë ndërsa të tjerët mbrojnë pikëpamjen se dhënia e zekatit për atë grup është e vlefshme gjatë çdo periudhe.

Për ta përmbledhur, grupi Mual-lifel Kulub tregon se përpjekja islame mund të forcohet përmes mënyrave financiare. Kjo mënyrë është një metodë e rëndësishme për të forcuar dhe përhapur Islamin. Një pjesë nga zekati u caktua dhe u prezantua një fond për të zbutur armikun me para, për t’i neutralizuar ato dhe për t’i bërë njerëzit që mund të dëmtonin kombin të vendoseshin në sferën e Islamit.

Perkthyer nga: https://questionsonislam.com/article/muallafa-al-qulub-those-whose-hearts-are-be-reconciled-islam

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Kur jepet sadaka atyre që duhet zbutur zemra ndaj Islamit (Mual-lifel Kulub)?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA