Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

Kujt mund t’i jepet sadakaja e fitrit?

Estimated reading: 2 minutes 69 views

Ven­det ku mund të je­pet sa­dak­a­ja e fi­trit me ven­det ku mund të je­pet zeq­a­ti, ja­në të njëj­ta. Nis­ur nga kjo, per­son­ave që nuk mund t’u je­pet zeq­at, nuk mund t’u je­pet as sa­daka e fi­trit.

Per­son­at që nuk mund t’u je­pet zeq­at ja­në kë­ta: per­son­at që kon­sid­er­o­hen fe­tar­isht të pas­ur (që zot­ër­oj­në sa­sinë nis­ab pa­va­rë­sisht nëse ësh­të rent­a­bël apo jo), gru­a­ja e per­son­it që jep fit­ër, të afër­mit ba­zë (në­na-ba­bai, gjysh­ja-gjy­shi), të afër­mit e niv­e­lit të dytë (fëm­i­jët, ni­për­it dhe mbe­sat), të afër­mit që ka nën kuj­des­tari. Per­so­ni që jep sa­dak­a­në e fi­trit, du­het t’u japë për­pa­rë­si të var­fërve të ven­dit apo mjed­is­it ku ban­on, far­e­fis­it që mund të ban­o­jë edhe larg, të var­fërve me mor­al të mirë dhe nxën­ës­ve. Per­so­ni që jep sa­dak­a­në e fi­trit, mund t’ia japë atë si një të var­fëri të ve­tëm, ash­tu dhe duke ua shpërn­darë di­sa të var­fërve. Por, për sa i për­ket për­bal­lim­it të nev­o­jave të per­son­it të varf­ër, dhë­nia një të var­fëri ësh­të më e mirë. Ndër­kaq, di­sa per­so­na mund t’ia ja­pin fit­ret një të var­fëri të ve­tëm.

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA