Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

Çfarë duhet të bëjë një musliman i ri? Çfarë duhet t’i kushtojë vëmendje?

Estimated reading: 11 minutes 181 views

Pyetje: Çfarë mund të bëhet për një musliman të sapokonvertuar pasi të thotë kalima esh-shahadah dhe çfarë duhet t’i kushtojë vëmendje?

Përgjigje: I dashur vëlla/motër,

Para së gjithash, duhet të theksojmë se çdo bekim ka disa ngarkesa. Të jesh musliman, që është bekimi më i madh, patjetër do të ketë disa barrë.

Të tregosh durim përballë tyre, të mos dëshpërohemi kurrë, të përqendrohemi vetëm në atë që duhet të bëjmë, të kërkojmë strehim dhe t’i lutemi Zotit tonë në çdo rast, t’ia lëmë rezultatin Allahut pasi të kemi kryer detyrën dhe të pajtohemi me të, do të na lehtësojë në të gjitha aspektet.

Islami është në axhendën e botës

Islami po përhapet me shpejtësi në mbarë botën. Rusia zë vendin e parë në islamizim; Evropa është e dyta dhe Amerika është e treta. Ky fakt nuk konsiderohet si lajm për median, e cila është e zënë me luftëra, pandemi, çmimet e arit dhe naftës, krizën ekonomike botërore, inflacionin, etj. dhe që mban shumicën e njerëzve të zënë me to.

Shumica e jomuslimanëve bëhen muslimanë pas hulumtimit të Islamit. Burimi të cilit njerëzit i referohen më shumë sot është interneti. Pakica me fat që mund të arrijë informacionin e duhur në internet, ku ka shumë më tepër ndotje informacioni për Islamin se çdo gjë tjetër, zgjedh Islamin pa hezitim. Megjithatë, disa prej tyre dalin nga Islami për arsye të ndryshme. Për shembull, sipas statistikave të vitit 2000, gati gjysma e 500,000 amerikanëve që u konvertuan në Islam në një vit u larguan nga Islami. Arsyeja kryesore për këtë është si vijon: Amerikanët përqafojnë Islamin me çmimin e braktisjes nga familjet dhe miqtë e tyre. Megjithatë,

  1. Ata nuk mund të shohin shembujt e besimtarëve idealë të përcaktuar në Kuran dhe hadith në bashkësinë islame ku jetojnë.
  2. Ata nuk marrin vëmendjen dhe mbështetjen e muslimanëve të tjerë në xhami, të cilat janë mjediset sociale të komunitetit ku ata jetojnë.

Duke qenë i zhgënjyer që nuk pa një musliman që i përshtatet vërtet përshkrimit të Islamit në rrethin islamik të cilit iu bashkua dhe u shty në vetmi nga muslimanët, amerikani i sapokonvertuar, për fat të keq, mund të kthehet në mjedisin e tij të vjetër nëse ai nuk ka një strukturë të fortë shpirtërore.

Duket se arsyeja më e rëndësishme pse ata që u konvertuan në Islam mbetën në Islam është se ata që u bënë muslimanë para tyre nuk i lanë pas dore dhe u kujdesën për ta.

Çka duhet të jetë udhërrëfyesi i muslimanit të ri?

Është e nevojshme që muslimanit të ri t’i mësohet Islami i vërtetë dhe vlera e drejtë e Islamit me vetëdije dhe dikush duhet të jetë model për të.

Për shembull, një i krishterë beson në trinitet. Hz. Isai (Jezusi) është ose biri i Zotit ose vetë Zoti në sytë e tij. Kur një musliman thotë “Muhammedur-Resulullah”, i krishteri mendon – me një krahasim të rremë – se muslimani pretendon se Muhamedi (a.s.) është biri i Zotit – na ruajt Zoti – nga inati. Kur një amerikan bëhet musliman duke shqiptuar kalima ash-shahadah, ai përqafon Islamin duke hequr qafe besimet e tij të gabuara për Allahun dhe Profetin.

Megjithatë, ekzistojnë gjashtë shtylla të besimit në Islam. Një prej tyre është besimi në ahiret. Një i krishterë që nuk beson në ringjalljen trupore mund të mos besojë në ringjalljen trupore kur shqipton kalima ash-shahadah. Përsëri, ai mund të mos besojë se e mira dhe e keqja kanë ardhur nga Allahu kur ai bëhet musliman duke shqiptuar kalima ash-shahadah duke lënë jetën e tij të mëparshme të krishterë, në të cilën ai jetoi i pavetëdijshëm për konceptet dhe kuptimet e së mirës dhe së keqes në botën e tij sepse ai as që ka qenë i vetëdijshëm për ekzistencën e tyre.

Bazuar në faktin “realiteti më i lartë në univers është besimi; pas besimit vjen namazi…”, mësimi i parë që duhet t’i jepet një besimtari të ri për të përqafuar Islamin është mësimi i besimit.

Ka muslimanë që punojnë shumë për t’i shërbyer Islamit në botën perëndimore. Megjithatë, librat që ata shkruajnë për të ftuar njerëzit në Islam janë plot me shembuj se si Krishterimi u shtrembërua në përgjithësi – sikur të hakmerreshin për sulmet e vazhdueshme të Perëndimit ndaj botës islame. Me fjalë të tjera, ata fokusohen në atë se çfarë feje e keqe është krishterimi në vend që të shpjegojnë se çfarë feje e mirë është Islami. Libra të tillë u bëjnë më shumë dëm sesa mirë atyre njerëzve. Ato vepra janë larg nga potenciali për të dhënë mësimin e besimit në fjalë. Rëndësia e Koleksionit Risale-i Nur për këtë çështje kuptohet edhe një herë.

Thamë “pas besimit vjen namazi”. Pesë shtyllat e Islamit duhet të mësohen në një rend të ndërgjegjshëm. Për shembull, çështja e haxhit, i cili është farz vetëm për të pasurit dhe një herë në jetë, nuk duhet të udhëzohet para namazit, i cili është farz për të gjithë, pesë herë në ditë, pa marrë parasysh se është i sëmurë, i ri dhe të varfër-të pasur.

Shtyllat e tjera, d.m.th., agjërimi dhe zekati gjithashtu mund të mësohen sipas rëndësisë në këtë kontekst.

Shkurtimisht, para se të gabojmë duke menduar se një i porsa konvertuar beson ashtu siç besojmë ne, së pari duhet t’i mësohen parimet e besimit, së bashku me namazin, dhe me kalimin e kohës, agjërimi, zekati dhe haxhi, të cilat janë ibadetet e tjera farze. Përveç memorizimit të kapitujve të nevojshëm për namaz, atij duhet t’i mësohet leximi i Kuranit.

Çfarë duhet t’i kushtojë vëmendje një musliman i ri?

Nëse një musliman i ri nuk është xhunub, nuk është e nevojshme që ai të bëjë gusl, por është sunet të bëjë gusl, sepse Profeti (a.s) ka dashur që një person i tillë të bëjë gusl. (shih Ahmedi, Musned, 5/161)

Para së gjithash, ai duhet të mësojë parimet e besimit dhe Islamit; nuk është e nevojshme të ndryshohet emri i tij nëse ai nuk ka konotacion joislam. Përveç kësaj, burrat rekomandohen të bëhen synet.

Kur një person bëhej musliman, Profeti (a.s) e mësonte se si të falte namazin dhe më pas e këshillonte të falej si vijon:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

“Allahummaghfir li warhamni wahdini ue afini warzuqni / O Allah! Më fal, më mëshiro, më udhëzo, më jep mirëqenie dhe më jep furnizim!” (Muslimi, Dhikr, 35)

Mësimi i Islamit

Kthesa më e rëndësishme në jetën e një muslimani të ri është pa dyshim momenti kur ai konvertohet në Islam. Fshin të gjitha mëkatet e së shkuarës dhe hap një faqe të pastër e të bardhë në jetën e tij. Është si të lindësh sërish.

Prandaj, është shumë e rëndësishme që ajo faqe e pastër e sapohapur të mos ndotet dhe të bëhet një fillim i mbarë për lumturinë e atij njeriu në këtë botë dhe në ahiret. Pas hyrjes në Islam me një besim të pastër që nuk lë vend për dyshime, është e nevojshme të bëhet përpjekje për ta mësuar Islamin drejt, sepse pa i njohur mësimet themelore dhe të domosdoshme të Islamit, nuk është plotësisht e mundur të praktikohet plotësisht Islami.

Një besimtar i vërtetë duhet ta njohë mirë Islamin, ta përqafojë atë me vetëdije dhe të përpiqet ta praktikojë atë në jetën e tij. Muslimani më i mirë është ai që tregon respektin më të lartë ndaj Allahut. Është e nevojshme të dish të jesh i devotshëm (muttaki) në mënyrë që të tregosh respektin më të mirë ndaj Allahut – thënë në terma islamë – të jesh prej të devotshmëve.

Nuk është e mundur të praktikohet Islami në jetën e tij pa dituri, ose të paktën të praktikohet sipas dëshirës.

Një musliman që mëson parimet e Islamit mund ta shohë qartë rrugën e ndritur të Islamit. Kështu, ai mund të kuptojë elementet e mosbesimit, politeizmit dhe imoralitetit që janë në kundërshtim me Islamin.

Fatkeqësisht, shumë muslimanë në kohën tonë nuk kanë mundur të shfaqin bukuritë e Islamit në jetën e tyre, sepse nuk kanë mësuar mjaftueshëm për Islamin. Prandaj, nuk është plotësisht e mundur të praktikohet islami në mënyrë korrekte vetëm duke imituar komunitetet e sotme myslimane.

Në atë rast, muslimanët duhet të përpiqen të jetojnë sipas vetë Islamit, jo sipas gabimeve të tyre. Gabimet dhe mangësitë e muslimanëve nuk duhet të bëjnë që ata të largohen nga Islami. Kjo çështje është po aq e rëndësishme sa të qenit musliman për një musliman të sapokonvertuar.

Së pari, është thelbësore të lexohet dhe të kuptohet Kurani, të veprohet sipas përmbajtjes së tij dhe të zbatohen parimet e tij në praktikë.

Së dyti, është e nevojshme që jeta e Profetit Muhamed (a.s) të merret si model në të gjitha aspektet.

Një musliman i ri duhet të përpiqet të mësojë Islamin nga burimet e vërteta në mënyrën e duhur. Prandaj, ai duhet të përpiqet të mësojë Kuranin dhe praktikën e Islamit të Profetit (a.s.) në mënyrë që të mund t’i dorëzohet plotësisht Allahut dhe të përfitojë nga shembulli i profetit të fundit.

Në këtë drejtim, është e mundur të përfitohet nga udhëzimet e njerëzve që e njohin Islamin.

Ai duhet të fillojë me kryerjen e farzeve, veçanërisht namazet e pesë ditëve, dhe duke iu shmangur harameve, veçanërisht mëkateve të mëdha.

Namazi (salah) duhet të jetë gjëja e parë që duhet bërë duke filluar nga dita e parë e bërjes musliman. Pesë namazet ditore, të cilat janë ibadete të përditshme, nuk duhen lënë pas dore kurrë.

Një musliman i cili sapo është konvertuar në Islam duhet ose të përfitojë nga udhëzimet praktike të muslimanëve të tjerë ose nga publikimet video edukative dhe udhëzuese të përgatitura në lidhje me këtë çështje.

Kështu, një besimtar fillimisht fillon të falë namazin e ditës sa të mundet; pastaj, gradualisht përpiqet t’i plotësojë të metat, të mësojë atë që është e nevojshme dhe të falë namazin sipas rregullave.

Vullneti dhe përpjekja janë të nevojshme

Mund të ketë disa vështirësi në pritje të muslimanit të ri. Mënyra për të kapërcyer këto vështirësi është të vazhdohet me vullnetin dhe përpjekjen e treguar duke u bërë musliman. Allahu do t’i japë shumë lehtësira dhe do ta bëjë atë të suksesshëm në vepra të mira. Në fakt, në ajetet e Kuranit thuhet në vijim:

“E ata, të cilët luftuan për hir Tonë, Ne me siguri do t’i orientojmë rrugës për te Ne, e nuk ka dyshim se All-llahu është në krahun e bëmirësve.” (Ankebut 69)

“Kurse ata që e gjetën rrugën e drejtë, Ai atyre u shton edhe më udhëzimin në rrugën e drejtë dhe u ofron mundësi të jenë edhe më të matur.” (Muhamed 17)

Vdekja si musliman

Të vdesësh si musliman është po aq e rëndësishme sa të jesh musliman. Madje mund të thuhet se të vdesësh si musliman është më e rëndësishme se të jesh musliman. Allahu thotë në Kuran si vijon:

Kur Zoti i vet atij i tha: “Dorëzohu”! Ai tha: “Iu kam dorëzuar Zotit të gjithësisë”! E Ibrahimi i porositi bijtë e tij me këtë (fe), e edhe Jakubi. (u thanë) “O bijtë e mi, All-llahu ua zgjodhi fenë (islame) juve, pra mos vdisni ndryshe, por vetëm duke qenë muslimanë”!(Bekare 131-132)

Për ta përmbledhur, të qenit musliman është thesari më i madh shpirtëror dhe një mjet lumturie për të dy botët. Mësimi dhe praktikimi i asaj që është në atë thesar duhet të jetë para çdo gjëje tjetër.`

https://questionsonislam.com/question/what-should-new-muslim-do-what-should-he-pay-attention

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Çfarë duhet të bëjë një musliman i ri? Çfarë duhet t’i kushtojë vëmendje?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA