Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

Docly

Dhënia para lypësve

Estimated reading: 5 minutes

Para së gjithash, të lypësh është një mënyrë shumë e keqe për të fituar para në Islam. Profeti ynë (a.s) tha: “Një person lyp dhe lyp .. në fund, ai paraqitet në Ditën e Gjykimit pa mish në fytyrën e tij”, “Një person që lyp para kur nuk ka nevojë, mbledh zjarr.” ( al-Hindi, VI / 495; Ibn Hajar, Bulugh`1-Maram, (Exp) N / 144). Kurani lavdëron të varfërit për të cilët të tjerët mendojnë se nuk kanë nevojë për ndonjë gjë për shkak të modestisë së tyre dhe që nuk lypin me këmbëngulje nga njerëzit dhe shton se ata janë njerëzit që duhen të ndihmohen. (El-Bekare (2)-273) Ka shumë hadithe të dukshme në lidhje me të keqen e lypjes. (shiko al-Hindisht, ibid).

Sidoqoftë, kur shikojmë disa ajete të Kuranit dhe veprimet dhe fjalët e të Dërguarit të Allahut (s.a.v.), shohim se është e nevojshme t’i jepet diçka personit që lypë, të mos ta injorojmë: Kur rrugët e drejtësisë listohen në Kuran, lypësit përmenden së bashku me të afërmit, jetimët, nevojtarët dhe udhëtarët. (el-Bekare (2)-177) Meqenëse zekati (lëmoshë) përmendet në të njëjtin ajet pas lypësve, ai duhet të jetë diçka tjetër përveç zekatit. Për më tepër, kur karakteristikat e njerëzve të drejtë që meritojnë bekimet e Xhenetit përmenden në dy ajete, përdoret shprehja Dhe në pasurinë e tyre kishin përcaktuar të drejtë për lypësin dhe për të ngratin (që ka nevojë por nuk lyp)”. (Shih adh-Dhariyat, (51)-19; al-Maarij, (70)-25) Do të thotë se është e nevojshme t’i jepet nevojtarit dhe lypësit që nuk dihet nëse ai ka nevojë.

Përveç kësaj, në Kuran, ekziston një ajet tjetër që thotë: “As lypësin mos e përzë”!. (adh-Dhuha 10) Në të vërtetë, ka disa studiues që e kuptuan atë si pyetësin, d.m.th., i cili bën pyetje në mënyrë që të mësojë fenë e tij, jo lypës. (Shih Qurtubi XX / 101)

Sidoqoftë, kuptimi i parë që vjen në mendje është lypësi; edhe nëse është e mundur të gjesh kuptime të tjera për të, nuk ka asnjë shenjë se nuk mbulon edhe kuptimin e lypësit.

Profeti ynë gjithmonë u jepte diçka njerëzve që i kërkonin me butësi gjatë jetës së tij; ai madje ua dha atyre që e pyetën me vrazhdësi duke thënë “ata më bënë të zgjidhja midis dhënies dhe të qenit koprrac, duke përdorur fjalë të vrazhda. Unë nuk jam koprrac”. (bk. Müslim, Zekât, 127 (Davudoğlu V / 479 vd. )),

Kjo është ajo që kuptohet nga fjalët e Profetit tonë: “Askush nga ju nuk duhet të refuzojë një person që kërkon diçka nga ju dhe duhet t’i japë atij / asaj diçka, edhe nëse sheh dy rrathë prej ari në krahun e tij / saj” (Qurtubi, XX / 101 ), “Nëse lypësit nuk janë gënjeshtar, ata që i injoruan do të dëmtohen.” (Al – Hindi, VI / 362) “Jepni diçka (edhe nëse është shumë pak) lypësve ose dërgojeni atë me fjalë të mira; sepse ai mund të jetë një engjëll që ju viziton për të parë se si i përdorni bekimet dhe mirësitë që ju dha Allahu”. (Qurtubi, ibid; Për një hadith të ngjashëm shihni El-Hindi, VI / 390. (5) El- Hindi, VI / 363) “Kushdo që jep diçka për hir të All-llahut kur i kërkohet, 70 shpërblime janë regjistruar për të”. (5) “Një person i cili lyp duke thënë për hir të Allahut është i mallkuar; personi i cili refuzon dikë që thotë për hir të All-llahut është i mallkuar gjithashtu, përpos nëse ka bërë diçka të ligë“, ” Vetëm Xheneti kërkohet për hir të Allahut “. (el-Hindi, VI / 502-503) Ne nuk kemi kërkuar në lidhje me transmetimet e atyre haditheve. Sidoqoftë, pasi që ka shumë prej tyre që kanë të njëjtin kuptim dhe pasi që nuk ka asnjë hadith që ka kuptim të kundërt, ata tregojnë se është e pëlqyeshme t’u jepet diçka lypësve.

 

Ibrahim b. Adham tha: “Lypsarët janë kaq njerëz të mirë; ata mbajnë furnizime për ne për botën tjetër”. Ibrahim an-Nahai tha: “Lypësit janë postierët e ahiretit. Ata vijnë në derën tuaj dhe pyesin: A doni të dërgoni diçka të afërmve tuaj?” (Qurtubî, XX / 101)

Sidoqoftë, nuk ka pse t’u jipet asgjë lypësve që rrijnë rrugëve dhe lypin nga kushdo që kalon. Nëse një lypës kërkon diçka nga ju personalisht dhe thotë për Allahun ose për hir të Allahut, atëherë është e nevojshme t’i jepni diçka edhe nëse është shumë pak, por atij i duhet thënë në një mënyrë të përshtatshme që lypja duke thënë kështu është një vepër shumë e keqe. Allahu e di më mire, por është më mirë të mos u jipet asgjë atyre që luten në xhami. Kështu, është e mundur të ndalohet një bidat (inovacion). Është më mirë të mos u japësh asgjë atyre që lypin si profesion edhe pse nuk janë nevojtarë, përveç nëse kërkojnë personalisht nga ju. Sidoqoftë, është urdhër i All-llahut që mos të qortohet lypësi. Është gjithashtu urdhër i Allahut që t’i dërgojm lypësit duke përdorur fjalë të mira në vend se t’iu japim para dhe pastaj t’i ofendojm. (Shih el-Bekare (2) 263)

İslam Fıkhı Ansiklopedisi (Enciklopedia e Fikhut Islam)

Burimi në gjuhën angleze: https://questionsonislam.com/article/giving-money-beggars

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA