Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

Ku ndryshojnë hadithet Kudsij nga ajetet e Kur’anit?

Estimated reading: 2 minutes 145 views

Hadith Kudsij janë thënie të Profetit Muhamed s.a.v. në të cilën kuptimi është shpallur nga Zoti dhe formulimi është bërë nga Profeti (a.s.). Ndryshe nga hadithi profetik (hadithi nebevi), zinxhiri i transmetimit përfundon te Allahu, në vend që të përfundojë me Profetin (a.s.). Pra janë fjalë të Allahut, të transmetuara prej Profetit (s.a.s). Për shembull: Transmetohet nga Ebu Hurejre se i Dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të) ka thënë:

Allahu i Lartësuar thotë: “Unë jam ashtu siç më përfytyron robi Im. Unë jam me të kur ai të përmend Mua. Nëse më kujton në vete, edhe Unë e kujtoj në Vete; nëse më kujton në tubim, Unë e përmend atë në kuvend më mirë se ai, nëse më afrohet një pëllëmbë, i afrohem një krah, nëse më afrohet një krah, i afrohem një pash, dhe nëse më afrohet duke ecur, Unë i afrohem me shpejtësi.”

(Buhariu nr. 7405, Muslimi nr. 2675, Tirmidhiu, Ibn Maxhe)

Në dallim nga Kur’ani, i cili konsiderohet zbulesë hyjnore në kuptimin dhe formulimin, autenticiteti i hadithit të shenjtë (kudsij) varion nga një transmetim në tjetrin.  Ajetet e Kur’anit mund të lexohen gjatë kryerjes së namazit, ndërsa hadithet kudsij nuk mund të lexohen në namaz. Nëse lexon Kur’an quhet adhurim, por jo kur lexon hadithet kudsij. Për të lexuar Kur’an, duhet të jesh i pastër, pra me gusul, por kjo nuk është e nevojshme për të lexuar hadithet kudsij.

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Ku ndryshojnë hadithet Kudsij nga ajetet e Kur’anit?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA