Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

Ku dhe si i është zbritur Bibla Isait a.s?

Estimated reading: 2 minutes 172 views

Sipas komentuesve të Kuranit, Kur’ani është shpallur pjesë-pjesë përgjatë 23 viteve, ndërsa Tevrati dhe Bibla janë shpallur të plotë përnjëherë. (Fahraddin Razi, Mafatihu’l-ghayb (Çelësat e së Padukshmes), 7/157; Ibni Kethir, Tafsiru’l-Kur’an, (Interpretimi i Kuranit) 1/501) Në fakt, kjo gjë theksohet nga deklarata në Suren Furkan (25/32): E ata që nuk besuan thanë: “Përse të mos i ketë zbritur atij (Muhammedit) Kur’ani përnjëherë?” Sipas një hadithi në librin Musned (4/107) fletët e Ibrahimit a.s kanë zbritur natën e parë të Ramazanit, Tevrati në natën e gjashtë, Bibla në natën e trembëdhjetë (në një tjetër vend thotë, në natën e tetëmbëdhjetë). “Atij i dhamë Inxhilin, që është udhëzim i drejtë dhe dritë, që është vërtetues i Tevratit që kishin pranë, që ishte udhëzues e këshillues për të devotshmit.”(el-Maida 5/46)

Ne nuk mund të gjenim të dhëna të sakta se ku u shpall Bibla.

Siç ishte rasti edhe për profetët e mëparshëm, Bibla nuk u shkrua gjatë jetës së Isait a.s, sepse koha për të kumtimin e profetësisë së tij ishte e shkurtër dhe rrethanat nuk lejuan që Bibla të shkruhej. Shkrimet më të hershme të Biblës u bënë 70 vjet pas Isait a.s. Prandaj, thëniet e vërteta të Isait a.s nuk u shkruan menjëherë dhe disa fjalë njerëzore u përzien me të dhe kështu u ndërhy në librin e vërtetë.

https://questionsonislam.com/question/where-and-how-was-bible-revealed-prophet-jesus-pbuh

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Ku dhe si i është zbritur Bibla Isait a.s?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA