Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

A mundet një person që ka mësuar vetëm një kaptine (sure) të Kuranit të kryejë faljen e namazit?

Estimated reading: 4 minutes 142 views

A mundet një person i cili e di vetëm kaptinën Keuther dhe kaptinën Ihlas të kryej faljen e namazit duke lexuar vetëm ato dy kaptina gjatë faljes? Një nga të afërmit e mi është analfabetë dhe ai nuk mund të lexojë dhe mësoj përmendësh kaptinat e Kur’anit. Ai e di vetëm kaptinën Ihlas përmendësh. Ai ndjehet shumë keq. A mund të kryejë namazin duke lexuar vetëm kaptinën Ihlas? A do të pranohet një namaz i tillë? Ai nuk mund mësoj përmendësh ndonjë kaptinë tjetër pavarësisht se sa shumë përpiqet.

I dashur vëlla / motër,

Është farz për të lexuar diçka nga Kur’ani. Prandaj, ky person duhet të vazhdojë të kryejë faljen e namazit edhe nëse ai mund të lexojë vetëm kaptinën Ihlas. Përveç kësaj, është vaxhib që të lexohet kaptina el-Fatiha në namaz. Ai gjithashtu ka nevojë për të mësuar përmendësh kaptinën el-Fatiha. Ai mund të kryejë namazin duke i lexuar ato.

Leximi i Kur’ani gjatë faljes së namazit:

Është farz për një person që të lexojë disa ajete të Kur’anit si pjesë e namazit duke shqiptuar shkonjat në një mënyrë që ai vetë do të dëgjojë. Leximi në një mënyrë që një person vetë nuk do të dëgjojë nuk konsiderohet si lexim i Kur’anit. Megjithatë, një person që ndjek imamin nuk lexon asnjë ajet nga Kur’ani. Kjo do të shpjegohet më vonë.

Leximi i Kur’anit është farz në të gjitha rekatet e namazit vitër dhe nafile dhe në të dy rekatet e namazit dy-rekatësh. Sidoqoftë, në namazin farëz katër-rekatësh dhe në namazin farëz tre rekatësh, leximi i Kur’an-it është i nevojshëm në dy rekate. Megjithatë, konsiderohet vaxhib leximi i Kur’an-it në dy rekatet e para. Prandaj, është mekruh që ta braktisësh leximin e Kur’anit qëllimisht në dy rekatet e para. Sexhdja e harresës (sevhi-sexhdja) është e nevojshme nëse ajo harrohet gabimisht. Leximi i kaptinës  El-Fatiha në rekatet e tjera është vaxhib sipas këndvështrimit që konsiderohet si i shëndoshë. Braktisja e El-Fatiha gabimisht e bënë të nevojshëm sexhden e harresës (sevhi-sexhden).

Megjithatë, sipas disa transmetimeve të tjera, është e lejueshme leximi i Kur’an-it në rekatin e tretë dhe të katërt, ose lavdërimi i Allahut (duke thënë Subhanallah) ose heshtja në kohë të mjaftueshme për të thënë tri herë Subhanallah. Megjithatë, është më e virtytshme të lexohet Kur’ani; është sunet për të lexuar suren el-Fatiha.

Sasia e leximit të Kur’an-it që është farz për tu lexuar gjatë namazit

Sipas Ebu Hanifes, sasia farz për të lexuar Kur’an gjatë namazit, është të paktën një ajet edhe nëse është i shkurtër në çdo rekat në të cilin leximi i Kur’an-it është farz. Kur lexohet kjo sasi, farzi plotësohet. Megjithatë, sipas Ebu Jusufit, Imam Muhamedit dhe një transmetim tjetër nga Ebu Hanifja, kjo sasi është tre ajete të shkurtra ose një ajet i gjatë që është i barabartë me tre ajete të shkurtra. Kjo pikëpamje e fundit është më e përshtatshme në aspektin e kujdesit.

Sipas pikëpamjes së shëndoshë, nuk pranohet si e mjaftueshme leximi i ajeteve që përbëhen nga vetëm një shkonjë ose një fjalë si “Nun” dhe “Mudhammatan”. Sepse, kjo sasi nuk konsiderohet si lexim i Kur’an-it.

Sipas Ebu Hanifes, një person që mund të lexojë vetëm një ajet nga Kurani, lexon atë varg vetëm një herë, jo tri herë. Sipas Ebu Jusufit dhe Imam Muhamedit, ai duhet ta përsërisë atë tri herë. Megjithatë, sipas të dy imamëve, për një person që mund të lexojë tri ajete nuk është e lejueshme të lexojë një ajet tre herë.

Sipas këndvështrimit të shëndoshë, mjafton të lexosh pjesë të një ajeti të gjatë si “Ajetul-Kursi ” në një rekat dhe pjesa tjetër në rekatin e tjetër, sepse është e barabartë me tri ajete të shkurtra.

اَللّٰهُ أَعْلَم

Allahu e di me se miri.

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A mundet një person që ka mësuar vetëm një kaptine (sure) të Kuranit të kryejë faljen e namazit?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA