Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

A ekzistonte kryerja e namazeve e lutjeve në fete dhe profetet tjere?

Estimated reading: 4 minutes 130 views

Vëlla dhe motër e nderuar,

Parimet e besimit të përcjella tek njerëzit nga të gjithë profetet, nga Hz. Adami te Hz. Muhamedi (a.s.), janë të njëjtat. Është një cilësi e përbashkët e të gjitha feve të vërteta që profetët u përcollën njerëzve. Asnjë profet nuk i ndryshoi parimet e besimit dhe as nuk bënë ndonjë parim shtesë. Hz Muhamedi (a.s.), profeti i fundit, i thirri njerëzit të besojnë në të njëjtat parime si Hz. Adami bëri.

Nuk ka asnjë ndryshim midis feve qiellore për sa i përket parimeve të besimit; nuk ka dallim as në aspektin e adhurimeve themelore.

Në mënyrë të ngjashme, namazi, e cila është si shtylla e fesë, është një vepër adhurimi e bërë farz për të gjithë profetët dhe ummetet e tyre. Dallimi lidhet me numrin e kohëve dhe rekateve. Është dhënë farz për ne pesë herë në ditë, por ne marrim sevapet e pesëdhjetë kohëve në ditë.

Vetë në Kur’an thuhet se namazi u ishte urdhëruar edhe umeteve të mëparshme. Për shembull, thuhet në një ajet që Hz. Ibrahim falte namaz rregullisht dhe se donte që edhe pasardhësit e tij të falnin:

O Zoti im! Më bën mua nga ata që falin namazin, e edhe prej pasardhësve të mi dhe pranoje lutjen time o Zoti ynë! (Ibrahim,40)

Hz. Musait gjithashtu iu dha urdhër të falte namaz. Është thënë në ajetin e 12-të të sures El-Maida se Bijtë e Izraelit premtuan se patjetër se do të falnin namazin.

Hz. Shuajbi falte shumë namaz. Ata madje u përpoqën ta fyenin atë për shkak të namazit. Në Kuran është si më poshtë:

Ata thanë: “O Shuajb, a namazi yt po të thotë të na urdhërosh që ta braktisim atë që e adhuruan prindërit tanë, ose (po të urdhëron) për të punuar në pasurinë tonë ashtu si të dëshirojmë? Vërtet, ti qenke i butë e i mençur”. (Kjo ishte tallje e tyre). (Hud,87)

Në Kuran thuhet gjithashtu se Hz. Is’hak, Hz. Jakub, Hz. Zakerija dhe Hz. Isa falnin namaz.

Nga ana tjetër, agjërimi dhe zekati nuk janë adhurime të veçanta për umetin e Muhamedit (a.s.). Në të vërtetë, në Kur’an thuhet se ato u ishin dhënë edhe më shumë umeteve të tjera. Më poshtë thuhet në ajetin 183 të sures El- Bekare:

O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. (El- Bekare, 183)

Po, namazi, agjërimi, zekati dhe shumë adhurime të tjera ekzistonin edhe në sheriatet e profetëve të tjerë. Sidoqoftë, hebrenjtë dhe të krishterët braktisën ose ndryshuan ato adhurime. Pastaj, në vend që të thuhet: “Muslimanët morën lutje nga Hebrenjtë”, është më e përshtatshme të thuhet: “Zoti i Madhërishëm urdhëroi lutje edhe për Hebrenjtë dhe ummetet e tjera”.

Po, namazi, agjërimi, zekati dhe shumë adhurime të tjera ekzistonin edhe në sheriatët e profetëve të tjerë. Sidoqoftë, hebrenjtë dhe të krishterët braktisën ose ndryshuan ato adhurime. Pastaj, në vend që të thuhet: “Muslimanët trashëguan namazin nga Hebrenjtë”, është më e përshtatshme të thuhet: “Zoti i Madhërishëm urdhëroi namazin edhe për Hebrenjtë dhe ummetet e tjera”.

 

Për më shumë informata lexoni edhe linkun:

https://questionsonislam.com/question/how-did-prayers-reach-today-previous-prophets-did-other-prophets-and-their-ummahs-perform

Perkthyer nga:

https://questionsonislam.com/question/it-stated-other-prophets-also-performed-prayers-did-performing-prayers-exist-other

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A ekzistonte kryerja e namazeve e lutjeve në fete dhe profetet tjere?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA