Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

Docly

Pse e lexojmë kaptinën el-Fatiha për shpirtrat e njerëzve tanë të vdekur?

Estimated reading: 4 minutes

Pyetje: Kam dëgjuar një hadith rreth leximit të kapitullit të Jasinit për të vdekurit, por nuk kam mundur të gjej ndonjë burim për el-Fatiha. A është e dobishme për të vdekurit që t’u lexojnë el-Fatiha?

Pse është shkruar al-Fatiha për shpirtin e… në gurët e varreve?

Do të jem i lumtur nëse më sqaroni për këtë çështje.

Përgjegje: I dashur vëlla/motër,

Kaptina el-Fatiha është pjesë e Kuranit. Dekreti për leximin e Kuranit dhe dërgimin e shpërblimit të tij në shpirtin e të vdekurve është gjithashtu i vlefshëm për el-Fatiha.

Arsyeja pse el-Fatiha për shpirtin e… është shkruar në gurët e varreve është për t’i bërë njerëzit që e vizitojnë atë varr të lexojnë kaptinën el-Fatiha.

El-Fatiha është kaptina më e virtytshme e Kuranit; një nga ajetet e el-Fatiha-së është vargu më i virtytshëm i Kuranit.

Nga ana tjetër, kaptina el-Fatiha është një përmbledhje e Kuranit. Kurani synon njëshmërinë, dënimin dhe shpërblimin në botën tjetër, duke adhuruar vetëm Allahun, rrugën e vërtetë, pra rrugën e udhëzimit dhe lumturisë dhe tregimet shembullore të popujve të mëparshëm; ky kapitull, i cili është kapitulli i parë i Kuranit, përmban themelet e të gjithëve.

Përveç kësaj, kaptina El-Fatiha lexohet në çdo rekat të namazit.

Për shkak të atyre virtyteve dhe atyre të ngjashme, kaptina El-Fatiha lexohet në çdo rast dhe shpërblimi i saj u dërgohet shpirtrave të të vdekurve.

– Sipas medhhebit hanefi, është mirë që njeriu të lexojë Kur’an tek varri i të afërmit ose shokut të tij të ngushtë. (Zuhejli, el-Fikhul-Islami 8/49)

Deklarata e mëposhtme është bërë edhe nga dijetarët hanefi:

“Sipas Ehli Sunetit uel-Xhema’ah, njeriu mund t’ua dërgojë të tjerëve shpërblimet e veprave të tij të mira si lutjet, agjërimi, leximi i Kuranit, dhikri dhe haxhi. (shih Fethul-Kadir, 6/132; el-Bahrur-Raiq, 7/379- Shamila-; Raddul-Muhtar, 2/263)

– Sipas medhhebit Maliki, lejohet që njeriu t’i këshillojë të tjerët që të lexojnë Kur’an në varrin e tij. (W. Zuhayli, el-Fikhul-Islami, 8/51)

– Sipas medhhebeve Shafii dhe Hanbeli, lejohet që njeriu të dëshirojë që të lexohet Kurani te varri i tij, sepse shpërblimi i Kuranit që lexohet i arrin të vdekurit në tri rastet e mëposhtme:

Të lexojë Kuran tek varri, të falet pas recitimit dhe të lexojë me qëllim që t’ia dërgojë shpërblimin shpirtit të të vdekurit. (shih ME Zuhaili, el-Fikh El-Islami, 8/51)

Në El-Mexhmu të Imam Neveviut (15/521-522) thuhet në vijim: Sipas mendimit të përhapur në medhhebin Shafii, shpërblimi i Kur’anit që lexohet nuk i arrin të vdekurit. Mirëpo, sipas pikëpamjes së preferuar, ky shpërblim i arrin të vdekurit, veçanërisht pasi ai që lexon Kur’an të lutet për të vdekurin.

– Sipas disa dijetarëve shafii, personi në varr përfiton nga Kurani i recituar në varrin e tij, pavarësisht nëse ai që lexon Kur’an lutet për të vdekurin pas tij apo jo. (Jusuf el-Ardabili, el-Enver, 1/399).

Ibn Haxherit, një dijetar Shafi, iu drejtua pyetja e mëposhtme: “A arrin shpërblimi i Kur’anit i recituar në varreza dhe i dhuruar shpirtrave të të gjithë të vdekurve në shpirtrat e tyre duke u ndarë apo në tërësi?” Ai iu përgjigj si vijon: “Shpërblimi i Kuranit të recituar në varreza arrin çdo të vdekur në tërësi; kjo është më e përshtatshme për mëshirën e madhe të Allahut.” (shih Bughyatul-Mustarshidin, f. 97)

Fjalët e mëposhtme të Badiuzzman Said Nursi hedhin dritë mbi këtë çështje:

“Krijuesi i Urtë e bëri ajrin mjet transmetimi dhe zgjerimi që fjalët të përhapen si rrufe dhe të shtohen. Ai gjithashtu bëri që ezani që këndohet në një minare të dëgjohet nga shumë njerëz në shumë vende përmes radios; në mënyrë të ngjashme, Allahu, i cili ka fuqi mbi çdo gjë, përdor shumë energji elektrike shpirtërore, radio dhe telefona pa tela në ajrin shpirtëror përmes fuqisë së Tij të pakufishme dhe urtësisë së pafundme, në mënyrë që t’ua dërgojë të gjithëve shpërblimin e kapitullit el-Fatiha të recituar vetëm një herë të trupave të pajetë të besimtarëve në të njëjtën kohë.

Kur ndizet një llambë, ajo shihet në mijëra pasqyra. Në mënyrë të ngjashme, kur kapitulli i Jasinit të recitohet një herë dhe t’u dhurohet miliona shpirtrave, secili prej tyre do të marrë një Jasin.” (Şualar (Rrezet), f. 576)

Source: https://questionsonislam.com/question/why-do-we-read-chapter-al-fatiha-spirits-our-dead-people

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA