Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

Docly

A mundet Xhini të marrë formën e njeriut?

Estimated reading: 6 minutes

Ka shenja si në Kuran ashtu edhe në hadithe se qeniet shpirtërore mund të jenë në formën e njerëzve ose kafshëve, domethënë ato mund të shihen nga qeniet njerëzore. Për shembull, fakti që Hazreti Xhebraili (Xhibrili) u bë i dukshëm për Hazret Marinë (Merjemen) në formën e një njeriu të mirë është një tregues i tij. Për më tepër, Xhibrili u bë i dukshëm për Profetin tonë si në formën e tij origjinale ashtu edhe në formën e Dihyatul-Kalbi, i cili ishte një nga shokët e Profetëve. Engjëlli nuk u pa vetëm nga Profeti i Shenjtë, por edhe nga shokët e tij. Ky hadith është shumë i shëndoshë dhe fitoi famë si Hadithi Xhibril.

Në burimet islame, ka disa pikëpamje që Azraili, Xhibrili dhe disa engjëj dhe xhindë të tjerë, me lejen e Allahut, mund të jenë të dukshëm për njerëzit në forma të ndryshme. Ne duam të përmendim disa nga ato pikëpamje:

Të dy vargjet që Hazreti Sulejmani i nënshtroi xhinët nën administrimin e tij, gjë që tregon faktin se qeniet shpirtërore mund të marrin forma të tjera dhe të bëhen të dukshme për ne, dhe disa vargje të tjera si atëherë Ne i dërguam asaj engjëllin tonë, dhe ai u shfaq para saj si një njeri në të gjitha aspektet të gjithë tregojnë për t’u bërë i dukshëm i qenieve shpirtërore dhe i nënshtruarve të tyre ndaj nesh. Por tërheqja e shpirtrave të mirë të aluduar këtu, nuk është në mënyrën e ‘të kulturuarve’, të jesh mosrespektues ndaj shpirtrave në atë botë më serioze dhe t’i tërheqësh ata në vendet e tyre dhe në lojëra të caktuara, por si një grup i shenjtorë si Muhyiddin al-Arabi, të cilët, më seriozisht dhe për një qëllim serioz, u takuan me shpirtrat kur donin, është që të tërhiqen nga ata dhe të krijojnë një lidhje, dhe duke shkuar në vendin e tyre dhe në një farë mase duke iu afruar botën e tyre, për të përfituar nga spiritualiteti i tyre. Thjeshtë kjo për të cilën ajetet aludojnë, dhe brenda aludimit, e bëjnë të kuptohet se ata janë inkurajues ndaj tij. Dhe ata gjurmojnë kufirin më të largët të arteve dhe shkencave të fshehura të këtij lloji, dhe i tregojnë ato në formën më të mirë.

Siç kuptohet nga disa vargje dhe hadithe të shëndosha, është e mundur që engjëjt, xhinët dhe disa qenie të tjera shpirtërore të marrin formën e qenie njerezore. Në fund të fundit, Virgjëresha Mari, e cila e pa Xhibrilin në pamjen e tij të jashtme normale, nuk ishte një profet. Atëherë, pyetja na vjen në mendje pse pjesa tjetër e njerëzve nuk mund t’i shohin ata duke pasur parasysh se ajo i pa ato qenie ?. Dihet se disa njerëz nga fisi dhe umeti i Profetit Sulejman (a.s.) panë një demon nga xhinët dhe se ata xhind punuan për Hazreti Sulejmanin në ndërtesa dhe shkonin në kërkim të thesareve nën det dhe i shërbyen atij për disa qëllime të tjera në format e tyre. Disa nga shokët e Profetit a.s. në radhë të parë Ibn Masud, Ebu Hurejra dhe Ebu Ejub el-Ensari (Allahu qoftë i kënaqur me ta) thanë se i shihnin xhinët në forma të ndryshme dhe mbi këtë Profeti ynë i përshkroi disa prej tyre si djall dhe të tjerët si xhin. Meqenëse xhinët jobesimtarë quhen Shejtan, qenia që shihej ishte gjithashtu një nga xhinët. Kështu, në varësi të disa haditheve në lidhje me çështjen, disa nga dijetarët islamë arritën në përfundimin se shejtani dhe xhinët mund të maskohen si figura të tjera dhe ato gjithashtu mund të shihen në format e tyre. Për të sjellë prova për këtë, ata treguan rastin në të cilin Profeti ynë e kapërceu Shejtanin duke e sulmuar atë gjatë lutjes, duke e mbytur atë dhe vargu:

“Njëri prej xhinëve të vrazhdë (Ifriti) tha: “Unë do ta sjell atë ty para se të ngrihesh nga vendi yt, unë për të kam fuqi dhe jam i sigurt!”

En-Naml, 39

Disa dijetarë të tjerë islamë na paralajmëruan dhe tërhoqën vëmendjen për të metat e pranimit se këto qenie mund të marrin formë tjetër, me arsyetimin se engjëjt, xhinët dhe djajtë nuk janë të aftë të ndryshojnë prirjet e tyre dhe të marrin forma të tjera përveqse format e tyre origjinale. Për shembull, Ar-Razi thotë se pranimi i nocionit se xhinët mund të marrin forma të tjera dhe të maskohen si njerëz, mund të sjellë mosbesim tek njerëzit dhe mund të çojë në dyshimin për disa njerëz që nënat, baballarët, miqtë, gratë dhe vajzat e tyre janë nga xhinët. (6) Përveç kësaj, Ar-Razi thotë se ata nuk mund të marrin formën e profetëve sepse, përndryshe, feja dhe ligji islam nuk mund të merren parasysh fare. Ai gjithashtu deklaron se ata nuk janë në gjendje të maskohen si dijetarë dhe adhurues të Islamit pasi, nëse do të ishte ndryshe, vrasja e tyre, copëtimi i veprave të tyre do të ishte një domosdoshmëri për muslimanët. (7). Ebu Yala el-Farra tha se xhinët, djajtë dhe engjëjt nuk mund të ndryshojnë format e tyre origjinale dhe nuk mund të maskohen si qenie të tjera përveç me lejen e Allahut. (8)

(1) an-Najm, 52/6-14; Karş. Yazır, Hak Dini, I,

(2) Bukhari, Fadailul-Quran, 1;

(3) Comp. Sâd, 38/38; Anbiya, 21/82; Naml, 27/40.

(4) Sözler (Words), (20), 235.

(5) Ayni, Umdatul-Qari, VII, 102.

(6) Razi, Mafatihul-Ghayb, XIV, 54.

(7) Razi, ibid., XXVI, 208.

(8) al-Farra, al-Mutamad fi Usulid-Din, p. 174-175;

EN source: https://questionsonislam.com/article/can-jinn-take-form-man

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA