Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

Cilat janë karakteristikat e Shejtanit?

Estimated reading: 7 minutes 153 views

Është një fakt i njohur se shejtani është armiku i njerëzve, ai u zotua të mashtrojë njerëzit dhe do të marrë aq shumë nga ata që nuk besojnë me të në ferr. Cfarëdo mund të bëjë ai për të mashtruar dhe ku mund t’i godasë njerëzit është shpallur në Kuran.

Disa nga karakteristikat e tij, me fjalë të tjera, mashtrimet dhe ligësitë e tij, mashtrimet dhe intrigat e tij janë renditur më poshtë.

  1. Gënjeshtar dhe Pengues

Një nga karakteristikat më të rëndësishme të shejtanit është gënjeshtra. Sidoqoftë, ai nuk do të mashtronte askënd në ndonjë mënyrë tjetër. Gënjeshtra që ai i tha Ademit dhe Havës është shpallur në Kuran si:

 Dhe ju bëri be atyre (duke u thënë) se: Unë jam këshillues për ju. 

Atëherë me mashtrim i zbriti (në nivel të palakmueshëm). E kur e shijuan pemën u zbulua vendturpi i tyre dhe filluan ta mbulojnë atë (duke vënë gjeth mbi gjeth) nga gjethet e (pemëve të) xhennetit. Zoti i tyre i thirri (duke u thënë): “A nuk ua ndalova ju dyve atë pemë dhe a nuk ju thashë ju dyve se shejtani është armik i hapët për ju?!” 

 Ata të dy thanë: “Zoti ynë, ne i bëmë të padrejtë(i dëmtuam) vetvetes sonë, në qoftë se nuk na falë dhe nuk na mëshiron, ne me siguri do të jemi prej të shkatërruarve!” 

(All-llahu) Tha: “Zbritni, jeni armik i njëri-tjetrit. Në tokë ju e keni vendqëndrimin (vendbanimin) dhe përjetim deri në një kohë”. 

” (Sureja Al-Araf, 7: 21-24)

Shejtani gjithmonë është përpjekur të mashtrojë njerëzit, që nga gënjeshtra e parë që i tha (deri në Evë). Duke marrë parasysh këtë, duhet të vlerësohet gjithnjë saktësia e çfarëdo që ai do të bëjë sipas mësimeve dhe matjeve fetare.

  1. Asnjë autoritet për të imponuar asgjë

Siç është shpallur qartë në ajetin vijues, Se ti ndaj robërve të Mi (të sinqertë) nuk ke kurrfarë force (as fizike as mendore), përveç atyre të humburve që vijnë pas teje. (El-Hixhret, 15: 42) ai nuk ka asnjë autoritet mbi njerëzit.

Siç shpjegohet në vargje, shejtani nuk mund ta detyrojë një njeri të bëjë vullnetin e tij. Sidoqoftë, Zoti është gjithmonë i afërt dhe i dobishëm për ju. Në fakt, një varg i lidhur njofton si, E ai (djalli) nuk pati kurrfarë pushteti ndaj tyre, përveç që (dija e Jonë të dalë në shesh) të dihet ai që beson në botën tjetër, prej atij që është në dyshim për të. E Zoti yt është përcjellës ndaj çdo gjëje (Saba Surah, 34:21) Në këtë ajet, nënkuptohet rëndësia e mençurisë së kohës që i jepet shejtanit, për t’i dalluar ata që besojnë në botën tjetër nga ata që jo.

  1. Hipokrit

Padyshim që të thuhet, hipokrizia është një atribut i shejtanit. Vetë-dashuria, t’i bësh njerëzit të të duan, të bëjnë gjëra për hir të njerëzve të tjerë, të shfaqen ndërsa luten, ose të lutesh për përfitime të kësaj bote janë atributet e shejtanit ose pasuesve të tij.

O ju që besuat, mos i prishni lëmoshat tuaja me të krenuar e me ofendim siç bën ai që e jep pasurinë e vet sa për sy e faqe të njerëzve, e nuk e beson All-llahun dhe as botën tjetër. Shembulli i tij është si një gur i madh e i lëmuar që mbi të ka pak dhe, e kur e godet atë një shi i madh e lë të zhveshur (lakuriq). Ata (formalistët) nuk arrijnë asgjë nga ajo që punuan. All-llahu nuk e udhëzon popullin jobesimtar (Sureja Bekare, 2: 264)

  1. Shejtani ofron të vërtetën po aq të gabuar dhe të gabueshëm sa e vërteta

Ne shohim që Kurani shpjegon fjalë të tilla, fraza dhe interpretime filozofike, të cilat i mashtrojnë njerëzit në blasfemi dhe mosbesim duke ndaluar njerëzit të ndjekin Zotin ashtu si satanik.

Tregon Abdullah ibn Amr ibn el-As:

I Dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të) tha: Allahu i Lartësuar e urren atë elokuent mes njerëzve që lëviz gjuhën e tij rrotull (midis dhëmbëve), siç bëjnë bagëtia. (Libri 41, numri 4987)

Kurani i Shenjtë, për këtë çështje urdhëron si:

Dhe kështu (sikurse edhe ty) çdo pejgamberi i bëmë armiq disa nga njerëzit dhe nga xhinët e djallëzuar, që me fjalë të shkëlqyeshme në mënyrë të fshehtë nxit njëri-tjetrin në mashtrime. E sikur të donte Zoti yt, ata nuk do bënin atë (armiqësi), po ti lëri ata me ato trillime. 

Dhe që të anojnë (te ato fjalë mashtruese) zemrat e atyre që nuk besojnë botën e ardhshme dhe që të kënaqen e ngarkohen me atë që janë duke u ngarkuar (ty nuk të dëmtojnë asgjë).

(Sureja El-Anam, 6: 112, 113)

 Armiku i tij është Njerëzimi

Shejtani është armiku i përjetshëm i njerëzve. Duke përmendur këtë shprehje në aq shumë vargje të Kuranit dhe fraza të ngjashme, si: Mos ndiqni gjurmët e shejtanit, mos bini për të, mos e ndiqni atë, me të vërtetë ai është një armik i dukshëm për ju. (2: 168, 208-209; 12: 5; 36: 60-64; 6: 142; 17:53; 35: 6; 43:62) Njerëzit paralajmërohen.

  1. Shoqërim i keq

Në ajetet në vijim, ajo njoftoi se shejtani është shok i ngushtë i mosbesimtarëve.

O bijtë e Ademit, të mos ju mashtrojë kurrsesi shejtani sikurse i nxori prindërit tuaj nga xhenneti, zhveshi prej tyre petkun e tyre që t’ju dalë në shesh lakuriqësia e tyre. Vërtet ai dhe shoqëria e tij ju sheh, ndërsa ju nuk i shihni. Ne i kemi bërë shejtanët miq të atyre që nuk besojnë. (Al-Araf, 7:27) E vëllezërit e tyre (jo të ruajturit) i përkrahin (shejtanët) për në humbje dhe nuk u ndahen. (Sureja Al-Araf, 7: 202)

  1. Miku intim i atyre që e mbajnë larg Kuranin

 Kush mbyll sytë para këshillave të Zotit, atij ia shoqërojmë një djall që nuk i ndahet kurrë. 

E ata (djajt) do t’i shmangin nga rruga e drejtë, kurse (jobesimtarët) mendojnë se janë duke i udhëzuar. 

E kur të vijë ai (jobesimtari) para Nesh, do të thotë: “Ah, të kishim qenë larg mes vete sa Lindja me Perëndimin; sa shok i keq je ti!”

(Sureja Az-Zukhruf, 43: 36-38)

  1. Të sheh nga kudo dhe përpiqet të të mashtrojë

Në Kuran, përmendet se shejtani mund t’i shohë njerëzit nga atje ku nuk e shohin atë dhe t’i mashtrojnë duke i poshtëruar aty ku nuk e presin. Synimi i kësaj është të paralajmërojë njerëzit të jenë më të kujdesshëm dhe të mos i lënë dyert e hapura nga shejtani. Ai poshtëron dhe përpiqet të godasë secilin në pikat tona më të dobëta (pika e ndjeshme). Kjo çështje shpjegohet në Kuran si:

O bijtë e Ademit, të mos ju mashtrojë kurrsesi shejtani sikurse i nxori prindërit tuaj nga xhenneti, zhveshi prej tyre petkun e tyre që t’ju dalë në shesh lakuriqësia e tyre. Vërtet ai dhe shoqëria e tij ju sheh, ndërsa ju nuk i shihni. Ne i kemi bërë shejtanët miq të atyre që nuk besojnë.

(Sureja Al-Araf, 7:27)

https://questionsonislam.com/article/what-are-characteristics-satan

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Cilat janë karakteristikat e Shejtanit?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA