Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

Pse Shejtani është armik i qenieve njerëzore?

Estimated reading: 3 minutes 152 views

Shpirti (nefsi) është një pranues i ndjeshëm i mashtrimeve të Shejtanit. Në hadith, u tregua se ka një vend në zemrën e njeriut si për mashtrimet e Shejtanit ashtu edhe për frymëzimet e engjëjve. (1)

Thuhet në Kuran:

“Me të vërtetë shejtani është armik për ju: prandaj trajtojeni atë si armik. Ai vetëm fton ithtarët e tij, që ata të bëhen Shokë të Zjarrit flakërues.” (Sure Fatir, 6).

Armiqësia e Shejtanit ndaj njerëzve fillon me Ademin (a.s.). Shejtani u refuzua nga mëshira Hyjnore pasi nuk i kishte bërë sexhde Ademit a.s. Ai u bë armik i Ademit dhe prejardhjes së tij për shkak të kësaj. Ai kërkoi lejen e Allahut që të jetë një pengesë për ta në rrugën drejt Allahut. Allahu i Plotfuqishëm i ka dhënë atë leje për të testuar njerëzit dhe për të shfaqur aftësitë në natyrën e tyre të vërtetë. Shejtani thotë:

“(Shejtani) tha: “Betohem se për atë që me ke humbur, do t’ju vë pengesa atyre në rrugën Tënde të drejtë,  e do t’ju çasem atyre edhe përpara edhe për mbrapa, edhe në të djathtë, edhe në të majtë, e Ti do të konstatosh se shumica prej tyre nuk janë falenderues!” “. (al-Araf, 16-17)

Djalli shkon përpara dhe u jep të gjitha llojet e mashtrimeve njerëzve që të kenë një kontroll mbi ta (2). Ai kap disa nga ndjenja e tij e frikës. Ai mashtron disa nga fantazitë e padobishme. Ai u shfaq veten disa njerëzve sikur të mos ketë asgjë tjetër përveç qëllimeve të mira. Ai i bën disa njerëz të devijojnë me anë të oreksit të tyre dhe disa prej tyre me pakujdesinë (paskrupullsinë) e tyre. Në hadith thuhet: “Ai rrjedh në trupin e njeriut si gjaku që rrjedh në venat e njerëzve.” (3) Kështjellat pushtohen përmes pikave të tyre të dobëta. Djalli përpiqet të pushtojë njeriun duke përdorur dobësitë e njerëzve.

Njerëzit e verbuar me mashtrimet e Shejtanit dhe duke e ndjekur atë bëhen shërbëtorë dhe skllevër të Shejtanit në vend që të jenë shërbëtorë të Allahut. Ata bëhen stafi i tij duke kryer atë që ai u thotë. (4) Allahu i Madhëruar e paralajmëron njeriun si më poshtë: “Mos ndiqni hapat e shejtanit, sepse ai për ju është një armik i shpallur. Sepse ai ju urdhëron atë që është e keqe dhe e turpshme, dhe që ju të thoni për Allahun atë që nuk e dini.” (el-Bekare, 168–169)

 

Burimet:

1-Tirmizi, Tefsir, 2/35

2-Shih Bejdawi, I, 576

3-Buhari, Bad’ul-halk, 11; Ebu Davud, Sawm, 78; Ibn Maxheh, Sijam, 65

4-Yazir, I, 584

 

Resurset: https://questionsonislam.com/article/why-satan-enemy-human-beings

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Pse Shejtani është armik i qenieve njerëzore?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA