Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

Në një hadith, thuhet se Profeti Muhamed (a.s) donte të shihte vëllezërit e tij që do të vinin në fund të kohës. Cila është arsyeja për këtë?

Estimated reading: 4 minutes 130 views

Një ditë Profeti Muhamed (a.s) u tha shokëve të tij:

A do të mund t’i shoh vëllezërit e mi që po vijnë drejt meje te burimi i Keutherit dhe t’i mirëpresim me tasa të mbushur me lëngje të ëmbla. Para se të hyj në parajsë, uroj t’i ofroj nga Burimi im i Keutherit.

Pas këtyre fjalëve, shokët thanë:

O i Dërguar i Zotit! A nuk jemi vëllezërit tuaj?

Ai u përgjigj:

Ju jeni shokët e mi. Ndërsa vëllezërit e mi janë besimtarë që besojnë në mua pa më parë. Sigurisht që, unë kërkoj nga Zoti im që të ndriçojë sytë e mi me ju dhe besimtarët që besojnë pa më parë mua. (1)

Në një hadith tjetër të ngjashëm, thuhet:

Sa do të dëshiroja të bashkohesha me vëllezërit e mi. Pas kësaj adresuesit e tij thanë:

A nuk jemi vëllezërit tuaj?

Ai u pergjigj:

Ju jeni shokët dhe vëllezërit e mi. Pas meje, do të vijë edhe një bashkësi që beson në mua edhe pse nuk më panë.

Disa kohë më vonë, ai tha:

O Ebu Bekr, a nuk do të doje ta duaje një komunitet që të do, sepse ata kanë dëgjuar që ti më do mua? Duaji ata që i do Zoti. (2)

Në këto hadithe, Profeti thotë se në kohën e korrupsionit të bashkësisë, do të vijnë vëllezërit e tij. Ai mallëngjehet për vëllezërit e tij. Ai shumë dëshiron të shohë vëllezërit e tij me besim të fortë që do të vijnë drejt Keutherit, ndërsa ai do të jetë pranë Pishinës së Keutherit dhe dëshiron t’u ofrojë atyre ujë nga kjo pishinë.

Prandaj, njerëzit që meritojnë vëmendjen dhe lavdërimin e Profetit me siguri duhet të jenë vetëmohues, besnikë, të durueshëm, të gatshëm të bëjnë çdo përpjekje për kauzën e Islamit dhe duhet të jenë aq të guximshëm sa të mos frikësohen nga asnjë lloj përbuzjeje ose dënimi dhe për t’iu qëndruar mënyrës së Profetit dhe të shokëve të tij. Këta janë vëllezërit e Profetit a.s. Ai i quan këta vëllezërit e mi dhe shokët e tij miqtë (shoqëruesit) e mi.

Është me rëndësi të madhe që këta njerëz fatlum të cilët Profeti Muhamed (a.s) i thirri vëllezërit e mi, të besojnë në të dhe në atë që ai solli, me një besim të fortë.

Përveç kësaj, një cilësi e rëndësishme e këtyre njerëzve është se ata e duan Hazreti Ebu Bekrin sepse ai e donte Profetin ose se ata i donin shokët, si Hazreti Ebu Bekrin, të cilët e duan të Dërguarin e Zotit.

Sa për shokët, ata gjithashtu i kushtuan vëmendje të madhe këtyre patriotëve të besimit dhe pasuesve të dritës së udhëzimit. Ndërsa thuhet se ata do të vijnë pranë Pishinës së Keutherit para se të hyjnë në parajsë dhe pasi Profeti tregon një dëshirë kaq të madhe për ta, ata do të mbajnë besimet e tyre, do të hyjnë në varr si besimtar dhe do të jenë në mesin e banorëve të xhenetit. (3) Kjo do të thotë, Profeti Muhamed (a.s) na informon se ata do të hyjnë në varr me besim.

 

Burimet:

  1. Ramûzul-Ehadis f. 361, 4460 hadith (Abu Nuaym, Ibn-i Omarden) Shih gjithashtu Hak Dini IV, 2731 (Në lidhje me ajetin e 62-të të Sures Junus, ndërsa shpjegohet se nuk do të ketë frikë për njerëzit me afërsi me Zotin, përmendet shpjegimi i një hadithi tjetër të ngjashëm.): Hayatus-Sahabe. II, 567-568 (Me dy hadithe të gjata, përmendet e vërteta këtu.)
  2. Mosha. f. 461. 5719 hadith. (Nga Ibn-i Asakir Bera b. Azib).
  3. Për hadithe të ngjashme, shih el-Metalibul-Aliye, 4241, 8424, Muslim, Taharet, 395 Kenul-Ummal, 345, 84.

Autor:Murat Sarıcık (Prof.Dr.)

English source: https://questionsonislam.com/article/hadith-it-stated-prophet-muhammad-pbuh-wanted-see-his-brothers-would-come-end-time-what

 

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Në një hadith, thuhet se Profeti Muhamed (a.s) donte të shihte vëllezërit e tij që do të vinin në fund të kohës. Cila është arsyeja për këtë?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA