Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

A janë prindërit e Pejgamberit a.s. në Xhennet apo Xhehennem?

Estimated reading: 4 minutes 143 views

Ngjarjen që ndodhi midis Profetit a.s. dhe Huseinit, babait të Imranit, Imam Muslimi transmeton ne sahihun e tij nga Enesi r.a.:

Nje njeri kishte ardhur dhe kishte thënë: “O i dërguari i Allahut! Ku është babai im? Tha: “Në zjarr (Xhehennem). Posa u larguar e thirri dhe i tha: “Vërtet babai yt dhe babai im janë në zjarrë (Xhehennem)”.

Në disa burime autentike, është e qartë se Profeti (a.s.) bëri një deklaratë të tillë për babanë e Tij. Siç dihet, Abdullahu, babai i nderuar i Pejgamberit tonë a.s., vdiq para se Profeti a.s. të nderonte tokën. Ai ishte vetëm njëzet vjeç, ishte hanif dhe nuk adhuronte idhuj. Ai ishte i martuar me Aminan (Eminen), nënën e më të Madhit të Njerëzimit a.s.

Ndërsa sa i përket nënës se Tij a.s., në sahihun e Muslimit transmetohet nga Ebu Hurejre r.a. se Pejgamberi a.s, kishte vizituar varrin e nënës se tij me ç’rast kishte qajtur dhe i kishte bere te tjerët te qajnë, pastaj kishte thënë:

Kërkova leje nga Zoti im qe ta vizitoj varrin e nënës sime e Ai më dha leje, ndërsa kur i kërkova leje që të lutem për të për t’iu falur mëkatet, nuk më dha leje, andaj vizitoni varrezat sepse ato ua përkujtojnë vdekjen”.

Ekziston një hadith tjetër në këtë drejtim. Një ditë, i Dërguari i Allahut erdhi në prezencën e shokëve të tij me trishtim dhe tha: “Unë i kërkova leje Zotit tim për të kërkuar falje për nënën time, por ai nuk më lejoi.” thonë ata.

Nga ana tjetër, duhet përmendur edhe prova të tjera me të cilat shpresohet se, nëse jo më parë, nëna dhe babai i Profetit tonë a.s. mund të jenë të shpëtuar e banorë të Xhennetit. Për shembull:

  • Ata si bënin sexhde idhujve
  • Mundësia që ata të ishin hanifë (besimi në një Zot)
  • Që ata vdiqën në një kohë kur nuk ishte Profet (periudha midis dy profetëve. Allahu në Kuran thotë: E Ne nuk dënuam askë para se t’ia dërgojmë të dërguarin. Isra 15)

Kishte edhe një tregues dhe një shenjë se ata ishin Njerëzit e Xhennetit. Kur Amineja ndërroi jetë, ajo shikoi fytyrën e fëmijës së saj të pafajshëm pesë-gjashtëvjeçar dhe tha: “Unë do të vdes si çdo i vdekshëm, por po lë pas një djalë të mirë i cili nuk iu është dhënë asnjë të vdekshmi tjetër… “[1]. Ajo kishte zbuluar të vërteta të mëdha nga Profeti a.s.

Shpresojmë që Allahu i Madhërishëm (xhelle xhelaluhu), i cili është Erhamur-rahimin, për hir të Muhamedit a.s. i cili është kaq i dhënë pas ummetit të Tij, edhe prindërit e Tij Allahu i merr nën mëshirën e Tij! Për më tepër, Muhadithët, veçanërisht Buhariu, na e sollën një hadith ilustrues për një shpresë të tillë. Suvejbe ishte konkubina (xharije) e Ebu Lehebit, dhe pasi u lirua, ajo e kishte ushqyer me qumësht Profetin (salallahu alejhi ue sel-lem) për njëfarë kohe. Ebu Lehebi, i cili ishte armiqësor ndaj Islamit gjatë gjithë jetës së tij, shihet duke vuajtur në Xhehennem pas vdekjes së tij. Kur u pyet (trajtimi i Allahut të Madhëruar), ai tha: “Unë nuk pashë ndonjë të mirë (në Xhehennem). Por për shkak se e lirova Suvajbën, u ujita me këtë.” duke treguar një vrimë midis gishtit të madh dhe gishtit tregues. [2]

Po, i Dërguari i Allahut (a.s.) ka një vend shumë të lartë tek Allahu i Madhëruar.

 

[1] es-Sujûtî, el-Hasâisu’l-kubrâ 1/135.

[2] Buhârî, nikâh 20; Bejhakî, es-Sunenu’l-kubrâ 7/162.

 

Pëkthyer nga: Allah Resûlü’nün anne ve babası Cennetlik mi?

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A janë prindërit e Pejgamberit a.s. në Xhennet apo Xhehennem?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA