Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

Docly

A ka ndonjë shkencëtar mysliman të njohur në të gjithë botën?

Estimated reading: 21 minutes

I dashur Vëlla / Motër,

Shkenca është një mënyrë për të parë artin e Allahut xh.sh, epërsinë e Tij në krijim, përsosjen dhe tiparet e mrekullueshme. Nëse një person që kryen kërkime në ndonjë degë të shkencës nuk ka paragjykime të caktuara ose një ideologji që ndjek verbërisht, ai do të shohë se ekziston një dizajn i përsosur në çdo detaj që ai sheh, dhe ai lehtë mund ta kuptojë se ky model mund të jetë vetëm puna e një mendje të përjetshme. Për këtë arsye, shumica e madhe e shkencëtarëve që kanë bërë zbulime të mëdha gjatë gjithë historisë dhe që ishin pionierët e zhvillimit shkencor u kthyen drejt Allahut.

Në këtë përgjigje, të cilën do ta lexoni, do të tregohet se çfarë gabimi të madh bëjnë ata që pretendojnë se shkenca dhe feja bien ndesh, dhe se një shkencëtar nuk mund të jetë një person fetar ose një person fetar nuk mund të jetë një shkencëtar. Në pjesën e parë të këtij artikulli, i cili përbëhet nga dy kapituj të veçantë, shkencëtarët të cilët u rritën në një mjedis të dominuar nga feja islame, të cilët njihen dhe vlerësohen nga besimi i tyre në Allahun dhe që bënë histori duke zbuluar dhe shpikur shumë gjëra në shkencë, do të përmenden. Pjesa e dytë merret me shkencëtarët perëndimorë të cilët janë të njohur për zbulimet e tyre dhe studimet shkencore gjatë gjithë historisë dhe që besuan në Allahun përballë fakteve shkencore që ata panë.

Disa nga dijetarët islamikë që janë pionierë( të parët ) të shkencës.

Ibn Sina (Avicena)

Ibn Sina (Avicena) është një filozof islamik dhe njohës i madh i shkencave mjekësore  i cili lindi në 980 afër Bukhara. Ai mësoi logjikën, matematikën dhe astronominë nga i ati, dhe më pas nga studiuesit e famshëm të periudhës. Ai u emërua si mjek privat i Nuh-ut II për shkak të suksesit të tij në fushën e mjekësisë. Vepra e tij e famshme “al-Qanun” është një enciklopedi e madhe mjekësore me rreth një milion fjalë. Ai përmban të gjithë mjekësinë e vjetër dhe shkencën mjekësore islame. Kjo vepër mbizotëronte literaturën mjekësore botërore për shekuj me radhë, si nga përmbajtja, ashtu edhe nga mënyra e rregullimit. Ishte burimi i të gjithë librave mjekësorë të shkruar në turqisht, arabisht, persisht dhe gjuhë perëndimore deri në shfaqjen e ilaçeve të reja. Kjo vepër e Ibn Sina, e cila jep informacion të hollësishëm rreth parimeve të shkencës së mjekësisë, ilaçeve dhe sëmundjeve të ndryshme, u përdor dhe u preferua si një libër bazë referimi në epokën e selxhukëve anatolianë dhe osmanëve.

Ibn Sina, i cili shënoi një epokë të re në mjekësi, ndikoi si në filozofët lindorë ashtu edhe në ata perëndimorë në fushën e filozofisë. Veprat e tij u përkthyen në latinisht në shekullin e 12-të dhe më pas u përhapën në të gjithë botën.

Kadizade Rumi

Dikush ishte në qendër të vëmendjes në lidhje me shkencat ekzakte(natyrore) në fund të shekullit të 16-të në Shtetin Osman. Ky person ishte një matematikan dhe astronom turk i njohur si Musa Pasha b. Mahmud b. Muhamed Salahuddin; ai u bë i famshëm si Qadizada ar-Rumi. Ai shkroi interpretime / shpjegime të quajtura “sharh” në lidhje me libra të ndryshëm të rëndësishëm dhe u bë i famshëm për ta. Një prej tyre ishin shpjegimet që ai shkroi për librin astronomik të quajtur “Mulakhkhas fil-Hay’a”, i cili u shkrua nga al-Kwharizmi dhe që u përdor si libër shkollor në shkollat osmane. Ai gjithashtu shkroi shpjegime për librin e quajtur “Ashkalut-Ta’sis”, i cili u shkrua nga Shamsuddin Samarqandi rreth gjeometrisë dhe vetive të trekëndëshave. Ai shkroi një libër arabisht të quajtur “Mukhtasar fil-Hisab”, i përbërë nga tre pjesë: pjesa e parë për aritmetikën, pjesa e dytë për algjebrën dhe ekuacionet dhe pjesa e tretë për matje. Vepra më e rëndësishme e Qadizada është shpjegimi që ai shkroi për Ghiyasuddin Jamshid “Risala fi Istikhrajil-Jaybi Daraja Wahida”. Megjithëse ai shkroi interpretime në lidhje me librin, ai shpjegoi metodën e llogaritjes së një sinusit të harkut në një mënyrë më të mirë dhe më të thjeshtë se autori. Qadizada përmendet si astronomi më i mirë dhe i vërtetë i epokës ku jetoi. Kështu, ne mund ta konsiderojmë Qadizada si astronomi i parë i vërtetë i turqve osmanë.

Mahmut Shirvani

Shirwani, i cili jetoi në gjysmën e parë të shekullit të 15-të, është një nga mjekët më të rëndësishëm, mbase i pari, i mjekësisë osmane. Ai lindi në Anadoll nga një familje me origjinë Shirwane. Ai shkroi njëmbëdhjetë libra dhe u kushtoi të gjitha veprat e tij shtetarëve të epokës ku jetoi. “Murshid”, e cila ishte vepra e tij e fundit dhe më e rëndësishme dhe që iu kushtua Sulltan Mehmetit II (Pushtuesi), është libri më i madh në lidhje me sëmundjet e syve në mjekësinë osmane.

“Tuhfe-i Muradi”, një libër tjetër që ai shkroi, është përfshirë në listën e punëve të para mjekësore të shkruara në Anadoll për shkak të informacionit që përmban. Megjithëse tema bazohet në gurë të çmuar, ajo është pranuar si një libër mjekësor nga historianët, pasi ai shpjegon se si ato gurë përdoren në mjekësi.

Katër nga veprat e Shirwani-t u shkruan në arabisht dhe gjashtë në turqisht. Nuk ka asnjë shkrimtar tjetër produktiv mjekësor në periudhën e parë të mjekësisë osmane. Përveç që pasqyron qartë mentalitetin shkencor të periudhës, ajo ka një rëndësi të madhe pasi ai shkroi veprat e tij në turqisht të thjeshtë, të cilat të gjithë mund t’i kuptojnë edhe sot.

Mukbilzade Mymin 

Një nga shkencëtarët e rëndësishëm të periudhës Osmane është Muqbilzada Mumin, i cili jetoi gjatë mbretërimit Murad II dhe la dy vepra të rëndësishme. Mumin ishte një nga mjekët e parë osmanë së bashku me Shirvanin, i cili ishte i interesuar për sëmundjet e syve posaçërisht.

Vepra e parë e autorit është “Zahire-i Muradiye”, e cila i ishte kushtuar sulltanit. Vepra e tij e dytë “Miftahun-Nur wa Khazainus-Surur” është një libër i rëndësishëm mjekësor, i cili gjithashtu i ishte kushtuar sulltanit. Libri përshkruan detajet e sëmundjeve të syve pasi diagnoza dhe informacioni shëndetësor janë përmendur në përgjithësi. Në këtë punë të rëndësishme, struktura dhe sëmundjet e kokës dhe kafkës, sëmundjet e syve, çrregullimet e qepallës, konjuktiva dhe sëmundjet e kornesë përshkruhen në detaje, shpjegohen masat kundër atyre sëmundjeve dhe shërimet e tyre.

Prania e Muqbilzada Mumin në listat e mjekëve në të gjitha fondacionet Darush-Shifa në Shtetin Osman dëshmon se ai ishte një mjek shumë i rëndësishëm i periudhës dhe kjo pasqyron rëndësinë që u është dhënë sëmundjeve të syve në atë kohë.

Ali Kushçu

Ali Qushji, i cili ka një reputacion të merituar midis shkencëtarëve të astronomisë dhe matematikës në botën turko-islamike, konsiderohet të jetë shkencëtari kryesor i astronomisë midis turqve osmanë. Bota e Shkencës Perëndimore dhe Lindore e konsiderojnë atë si një shkencëtar të jashtëzakonshëm që jetoi në shekullin e 15-të. Qushji mësoi matematikën nga Ulugh Beu dhe Qadizada. Ai shkoi në Azerbajxhan, ku shërbeu si ambasadë nën komandën Sulltan Hasan i Talli i Shtetit Akkoyunlu për një kohë; pastaj, ai punoi si shkencëtar në pallatin e Sulltan Mehmedit II (Pushtuesi).

Ali Kuşçu, i cili bëri një orë diellore në Kompleksin Fatih dhe i cili mori pjesë në diskutime shkencore, përcaktoi shkallën e gjerësisë dhe gjatësisë gjeografike të Stambollit. Ali Qushji, prodhoi hartën e parë të Hënës; emri i tij iu dha një rajoni në Hënë. Veprat e Ali Qushjit mund të ndahen në dy pjesë kryesore. E para ka të bëjë me fenë dhe filologjinë. Tjetra ka të bëjë me matematikën dhe astronominë. Më e rëndësishmja prej këtyre punimeve është “Risale fil-Hay’a”. Ajo iu paraqit Fatih (Pushtuesit) me emrin “Fathiya” pasi u përfundua në ditën e Pushtimit të Stambollit. Kjo vepër, e cila është një përparim i madh në fushën e matematikës dhe astronomisë, përmban të gjitha detajet shkencore të trupave qiellorë, përfshirë distancën e tyre me botën. Libri u shkrua në persisht dhe më pas u përkthye në arabisht. Ai ishte ende i preferuar si një libër mbi astronominë edhe pasi shkenca perëndimore u bë e përhapur në Turqi.

Mirim Çelebi (Chalabi)

Mirim Chalabi, emri i vërtetë i të cilit është Mahmud b. Mehmed, ishte një nga astronomët dhe matematikanët më të shquar në Shtetin Osman në shekullin e 16-të. Ai lindi në Stamboll, studioi në medrese dhe punoi si mësues kur Bajaziti II ishte princ; ai nxinte pozicione të rëndësishme në shtet.

Një nga veprat më të rëndësishme të Chalabi, i cili është nipi i Qadizada dhe Ali Qushji, është një shpjegim i quajtur “Dusturul-Amal wa Tashihul-Jadwal”, të cilin ai e shkroi në persisht, për Zij-in e Ulugh Beut (Katalogu i Yjeve). Autori përshkroi temat në mënyra të ndryshme; për shembull, ai tregoi pesë zgjidhje të qarta për të llogaritur një shkallë të sinusit të harkut.

Mirim Chalabi, gjithashtu shkroi një shpjegim për Fathiya, të shkruar nga gjyshi i tij Ali Qushji mbi astronominë, me këmbënguljen Sulltan Selim I. Ai shkroi shtatë ose tetë broshura për matematikën dhe astronominë. Mirim Chalabi është një nga shkencëtarët myslimanë që punoi më shumë për përparimin e shkencave të astronomisë dhe matematikës në Shtetin Osman.

Tekijuddin Efendiu

Ai është një nga astronomët më të rëndësishëm të shekullit të 16-të. Ai erdhi në Stamboll nga Kajro për të punuar për shtetin. Ai u mirëprit për shkak të mjeshtërisë së tij në matematikë dhe u prezantua me Sulltanin. Një observator u ndërtua falë ndihmës së tij të madhe. Observatori që ai themeloi ishte i pajisur me instrumentet më të rëndësishëm astronomikë të asaj kohe. Eshtë një vend shumë i rëndësishëm me vëzhgimet e bëra në të, mjetet e përdorura atje dhe astronomët që punuan atje.

Puna më e rëndësishme e Taqiyuddin është “Sidratul-Muntaha”. Në këtë punë, ai llogariti parametrat diellorë duke përdorur metodën e tre pikave të vëzhgimit. Taqiyuddin është personi i tretë në botë që përdor këtë metodë pas Tycho Brahe dhe Kopernikut. Megjithëse ata morën rezultate të ngjashme, llogaritjet e Taqiyuddin në lidhje me parametrat diellorë u regjistruan si llogaritjet më të sakta të shekullit të 16-të.

Taqiyuddin përmend “orët” në punimet e tij sikur ato janë mjete astronomike. Karakteristikat më të rëndësishme të orëve të tij ishin se ato tregonin minuta dhe sekonda saktësisht. Prodhimi i një ore duke përfshirë minutat dhe sekondat në Evropë ndodhi në të njëjtën periudhë kur Taqiyuddin përmendi atë mekanizëm.

Në katalogun e tij të vogël të yjeve të quajtur “Haridatud-Durar ue Faridatul-Fikr”, Taqiyuddin përdori thyesat dhjetore dhe dha informacione rreth tyre. Me fjalë të tjera, thyesat dhjetore jo vetëm që u prezantuan, por edhe u përdorën nga Taqiyuddin shumë më herët sesa ishin të njohura në Evropë. Kur merret në konsideratë ky informacion, shihet qartë se Taqiyuddin është një nga shkencëtarët që bëri disa gjëra për herë të parë “në botë”.

Sejdi Ali b. Husein

Saydi Ali b. Husayn, është një marinar i madh që u specializua në astronomi, mori pjesë në disa ekspedita detare, veçanërisht luftëra, dhe punoi në shërbim të Barbaros Hayrettin Pasha.

Puna më e rëndësishme e Husayn, e cila tregon se ai është një shkencëtar që është një ekspert në astronominë detare dhe gjeografinë është “Muhit”. Shumë çështje të rëndësishme si gjetja e drejtimit, llogaritja e kohës, kalendari, koha e diellit dhe hënës, seksionet e busullës, lartësitë e ishujve të ndryshëm dhe portet e famshme që lidhen me yllin e polit, disa informacione në lidhje me astronominë, erërat, rrugët e transportit, stuhitë e mëdha dhe masat që duhen marrë të marra kundër tyre janë përfshirë në këtë vepër. Siç mund të kuptohet nga temat, Muhit është një punë shumë shkencore dhe e rëndësishme.

Husayn gjithashtu përktheu “Fethiye” të Ali Qushji dhe bëri disa shtesa(shtoi gjëra). Ai shtoi terma astronomikë kur renditi qiellin, deklaroi se qendra e mbretërisë ishte qendra e tokës dhe se objektet e rënda binin drejt qendrës së tokës.

Në veprën e tij tjetër të quajtur “Mir’at-i Kainat”, autori jep informacion në lidhje me lartësinë e diellit, vendet e yjeve, përcaktimin e kibles dhe kohën e mesditës, gjetjen e sinuseve, akordeve dhe tangjenteve të qarqeve, dhe matjen e gjerësisë së një lumi që nuk mund të kalohet. Ai është një marinar dhe astronom superior i cili dha informacione shumë të rëndësishme për astronominë dhe shkroi disa libra të vlefshëm.

Katib Çelebi

Ai është një shkencëtar i madh që jetoi në shekullin e shtatëmbëdhjetë. Në moshën katërmbëdhjetë vjeç, ai u pranua në Zyrën e Kontabilitetit të Anadollit dhe mësoi rregullat e llogaritjes nga një prej studiuesve atje. Pas kësaj, ai studioi me mësues të ndryshëm dhe zgjeroi njohuritë e tij.

Ndoshta vepra më e rëndësishme e Katib Chalabi midis rreth njëzet librave të tij është “Kashfuz-Zunun an Asamil-Kutub wal-Funun”. Libri përmban informacion rreth treqind degë të pavarura të shkencës / njohurive dhe qëllimet dhe temat e tyre, së bashku me hulumtimet.

Puna e tij e dytë e madhe është “Cihannüma”. Autori ndan pesë kontinentet në tokë në gjashtë dhe jep informacione të përgjithshme rreth tyre (Evropa, Azia, Afrika, Amerika, Australia dhe rajonet Polar) në këtë libër për gjeografinë dhe kozmografinë. Janë dhënë prova të ndryshme për të provuar rrumbullakosjen e tokës dhe të gjitha bimët dhe kafshët nga Japonia në Erzurum janë futur në punë. “Cihannüma” është libri i parë dhe i vetëm sistematik i gjeografisë që përmban informacione të vlefshme që nuk gjenden askund për Shtetin Osman në tre kontinente, qytete dhe qyteza të tij.

Katip Chalabi është një intelektual i cili bëri lëvizje të mëdha në shoqërinë osmane në periudhën kur atmosfera ishte e ndenjur dhe e mbyllur për inovacione. Ai ishte një studiues i cili merrej me përkthimin e librave astronomikë të Perëndimit. Chalabi konsiderohet të jetë një nga arkitektët e parë të një kuptimi shkencor që tejkaloi kushtet e epokës në të cilën ai jetoi.

Ibn an-Nafis

Një person tjetër që la gjurmët e tij në zhvillimet e rëndësishme në shkencë në shekullin e 13-të është Alauddin Ali Abil-Hazm al-Qurayshi, i njohur gjithashtu si Ibn an-Nafis. Ibn an-Nafis bëri shumë shpjegime të rëndësishme në lidhje me mjekësinë në librin e tij të famshëm të quajtur “Mu’xhazul-Kanun” dhe ai u bë shumë i popullarizuar. Karakteristika më e rëndësishme e librit të tij ishte se Ibn an-Nafis përshkroi qarkullimin e vogël të gjakut ashtu si Mishel Servetus, i cili e përshkroi atë në shekullin e 16-të para se ta bënte Harvey.

Është jashtëzakonisht e rëndësishme që Servetus shpjegoi qarkullimin e vogël të gjakut rreth tre shekuj pas Ibn an-Nafis dhe që ai përshkroi të njëjtën strukturë anatomike. Sepse, deri në atë kohë, besimi klasik në anatomi ishte se septumi (membrana ndarëse ose muri që ndan dy pjesë të ndryshme të një organi) ishte i depërtueshëm. Sidoqoftë, Ibn En-Nafis përfundoi këtë fakt duke vepruar sipas idesë se septumi nuk ishte i depërtueshëm pa ndonjë vëzhgim. Në fakt, u vërtetua në shekujt vijues nga vëzhgimet se septumi nuk ishte i depërtueshëm.

Ibn En-Nafis është padyshim një nga emrat më të rëndësishëm në historinë e mjekësisë me këtë zbulim të rëndësishëm. Megjithëse rëndësia dhe vlera e zbulimit të tij u bë e njohur tre shekuj pas vdekjes së tij, ai ishte i njohur si personi i madh mjekësor që kontribuoi shumë për periudhën osmane.

 Akshemseddin

Emri i tij i vërtetë është Shamsaddin Muhamed b. Hamza. Sidoqoftë, ai u quajt Akshamsaddin për shkak të mjekrës dhe mustaqeve të bardha (gri) dhe të veshur me rroba të bardha. Ai lindi në Damask dhe u transferua në Anadoll në moshë të hershme; ai u vendos në një qark të Amasya. Ai u bë shumë i suksesshëm në shkenca të ndryshme në moshë të re dhe kishte një arsim të mirë mjekësor.

Akshamsaddin, i cili bëri një hulumtim të thellë në fushën e mjekësisë, përshkroi mikrobe pesëqind vjet më parë duke thënë, “Eshtë e gabuar të mendosh se sëmundjet shfaqen tek njerëzit një nga një. Sëmundjet kalojnë nga personi në tjetrin përmes infeksionit. Ky infeksion ndodh përmes fara të gjalla që janë shumë të vogla për t’u parë me sy ”. Ai e bëri këtë deklaratë rreth njëqind vjet para mjekut italian Fracastor, i cili fillimisht futi termin mikrob. Akshamsaddin, i cili bëri një zbulim kaq të madh, ka një vend të rëndësishëm në historinë e mjekësisë. Akshamsaddin, i cili ishte shumë afër Sulltan Muradit II dhe Mehmetit II, është i njohur për shërimin e shumë pacientëve brenda dhe përreth pallatit me ilaçet e tij.

Akşemseddin shkroi shumë libra fetarë, si dhe dy vepra të mëdha mjekësore me rëndësi të madhe. Punimet e tij ende ruajnë rëndësinë e tyre në literaturën mjekësore.

Al-Battani

Al-Battani, i cili lindi në Harran në 868, mori arsimin e tij të parë nga babai i tij Jabir bin San’an al-Battani, i cili ishte një shkencëtar i famshëm. Ai vazhdoi arsimin e tij më pas dhe u bë një ekspert në një gamë të gjerë të lëndëve.

Battani është një astronom, matematikan dhe astrolog i famshëm. Ai bëri shumë zbulime të rëndësishme në lidhje me astronominë. Më e rëndësishmja prej tyre ishte se ai llogariti vitin diellor si 365 ditë, 5 orë, 46 minuta dhe 24 sekonda. Ky zbulim është shumë afër matjeve të sotme. Ai gjithashtu zbuloi se gjatësia e diellit në kulmin e tij u rrit 160 47 ‘që nga zbulimi nga Ptolemeu. Ky është një zbulim i rëndësishëm që tregon lëvizjet orbitale të diellit dhe ndryshimet e vogla në sinkronitet.

Risitë e prezantuara nga al-Battani zbulojnë se ekziston një kurbë e jashtëzakonshme në planin ekliptik dhe tregon gjatësinë e stinëve dhe orbitën e diellit me matje precize. Vëzhgimet e tij lidheshin me hënën dhe diellin u përdorën nga Dunthorne në 1749 për të kuptuar lëvizjen e hënës. Në matematikë, ai ishte personi i parë që përdori sinusin në vend të akordit grek. Përveç kësaj, ai prezantoi konceptin e kotangjentit dhe formoi një tryezë të vlerësuar. Ai ka punime të shumta mbi astronominë dhe trigonometrinë. Punimet e tij mbi astronominë ndikuan në Evropë deri në Rilindjen dhe zbulimet e tij në astronomi dhe trigonometri çuan zhvillimin e këtyre degëve të shkencës.

Al-Kuarizmi

Abu Abdullah Muhamed bin Musa al-Khwarizmi lindi rreth vitit 770 pas Krishtit në Uzbekistan. Ai njihet si matematikan i cili kishte ndikimin më të vazhdueshëm dhe të thellë në botën perëndimore të shkencës.

Khwarizmi është personi që ka shkruar librin e parë mbi shkencën e algjebrës në botën e shkencës Lindore. Kjo degë e shkencës ishte trajtuar më parë në një farë mase dhe konsiderohej si një shkencë e ndryshme nga gjeometria. Ekuacionet e thjeshta ishin zgjidhur, por origjina e ekuacioneve të shkallës së dytë nuk ishte kuptuar ende. Khwarizmi ishte personi i parë që përcaktoi sistematikisht zgjidhjen e ekuacioneve të shkallës së dytë në librin e tij të dytë të quajtur “al-Jabr wal-Muqabala”. Khwarizmi shpjegoi metodat e përmendura në punën e tij me aftësinë e një mësuesi dhe i vërtetoi ato rregulla gjeometrikisht.

Kjo punë e Khwarizmi shkaktoi fillimin e zhvillimeve shumë të rëndësishme në historinë e matematikës; u konsiderua si bazë për të mësuarin e matematikës për më shumë se gjashtëqind vjet. Shkencëtarët si Roger Bacon dhe Fibonacci e studiuan këtë vepër me admirim dhe përfituan prej saj në mësimet e tyre. Në 1598-1599, burimi i vetëm i algjebrës ishte ende kjo punë e Khwarizmi.

Përveç matematikës, ai gjithashtu shkroi libra mbi astronominë dhe gjeografinë. Ai gjithashtu shkruajti libra për diellin dhe orët.

Thabit Bin Qurra

Thabit bin Qurra është një nga shkencëtarët islamikë që specializohej në matematikë, astronomi dhe mjekësi. Ai ishte pionier i zhvillimeve shumë të mëdha në të gjitha këto fusha; ai prezantoi disa risi në fushat e gjeometrisë dhe algjebrës në periudhën kur ai jetoi. Orientalisti Georges Rivoire shkruan për vendin e Thabit bin Qurra në gjeometri si më poshtë:

“Ne u detyrohemi zbatimit të algjebrës në gjeometri muslimanëve. Ishte vepër e Thabit bin Qurra, i cili vdiq në vitin 900.”

Dihet që Thabit, i cili merrej me matematikë, astronomi, astrologji, mjekësi dhe përkthim, shkroi shtatëdhjetë e nëntë libra. Njëzet e një prej tyre kanë të bëjnë me mjekësinë, dy me muzikë, dhe njëzet e pesë të tjera me matematikë dhe filozofi.

Duke përdorur informacionin e Euklidit, Thabit arriti të tregonte zgjidhje të ekuacioneve shumë më të përgjithshme në algjebër. Ai ishte gjithashtu i angazhuar në zgjidhjen e ekuacioneve të shkallës së dytë të rrënjosur pozitivisht si Khwarizmi. Zgjidhja ekuacionet e shkallës së tretë u gjet nga Umar Khayyam dy shekuj më vonë. C. B. Boyer, shpreh sa vijon për këtë matematikan master:

“Shekulli i 9-të ishte epoka e artë e matematikanëve myslimanë. Gjysma e parë e shekullit u shënua nga Khwarizmi, dhe gjysma e dytë u shënua nga Thabit bin Qurra. Khwarizmi dhe Euclid janë të ngjashëm si” fondacionistë “ndërsa Thabit është, si Pappus, një interpretues i llogaritjes “. [Boyer, C. B. (1968). A History of Mathematics, John Wiley and Sons, New York, f. 258]

 

Burimi: https://questionsonislam.com/question/are-there-any-muslim-scientists-known-worldwide

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA