Pse fetë u dërguan vetëm në gjuhe të caktuara? Pse është Islami feja e fundit dhe pse nuk ka fe tjetër pas saj?

Jo të gjithë profetet përmenden në Bibël dhe Kuran. Profetët dhe popujt nga të cilët Allahu donte të jepte mësime përmenden në to. Kjo e bëri të nevojshme të përmendim zbulesat e dërguara në gjuhe të caktuara në rajone të caktuara.

Në librat e shenjtë që kemi, përmenden profetët në rajonin e Mesopotamisë, i cili vlerësohet si djepi i njerëzimit. Prandaj, zbulesat e dërguara në gjuhën e kombeve që jetojnë atje u bënë të spikatura.

– Në fakt, sipas informacionit të dhënë nga Kur’ani, çdo bashkësi u dërgua një profet dhe secili profet mori zbulesë në gjuhën e fisit të tij dhe ia përcolli atë komunitetit të tij:

“E, nëse ata të konsiderojnë ty gënjeshtar, e madje edhe paraardhësit e këtyre i kanë përgënjeshtruar pejgamberët. Pejgamberët e tyre kanë ardhur me dokumente të qarta, fletushka, dhe Libër ndriçues (Fatır, 35/24) thuhet në ajetin më lart se çdo rajon dhe çdo komb u dërgua një profet. “Na nuk kemi dërguar asnjë pejgamber, përpos në gjuhën e popullit të tij, për t’u shpjeguar atyre (e ta kuptojnë). Perëndia e shpie në humbje kë të dojë dhe e udhëzon në rrugë të drejtë kë të dojë. Ai është i Plotëfuqishëm dhe i Gjithëdijshëm.” (Ibrahim, 14/4) Në ajetin e mësipërm thuhet se çdo profet mori zbulesë në gjuhën e popullit të vet dhe ia përcolli atë popullit të tij.

– Arsyeja pse Islami është feja e fundit është e qartë. Të gjitha fetë u dërguan në mënyrë që të udhëzonin njerëzit dhe t’i informonin njerëzit për atë që Allahu dëshiron prej tyre. Ishte feja e parë dhe është e natyrshme që do të ketë fe të fundit. Dhe ajo fe e fundit u ideua si Islami. Nëse nuk do të ishte Islami, e njëjta pyetje do të bëhej: “Pse është kjo fe feja e fundit?”

– Feja islame ka karaktesistika që mund të mbijetojnë deri në ditën e kijametit. Sepse, feja islame përmban parimet themelore të të gjitha shpalljeve të dërguara që nga koha e Hz. Ademit. Allahu u mësoi njerëzve parimet e lumturisë si në botë ashtu edhe në ahiret përmes profetëve që nga ajo ditë.

Allahu, i cili bën gjithçka bazuar në mençuri, përdori ligjin e gradualizmit dhe evolucionit për edukimin e njerëzve. Në fazën e parë, Ai u dërgoi faqe njerëzve që ishin në nivelin e shkollës fillore. Kur ata arritën nivelin e arsimit të mesëm, Ai u dërgoi atyre libra si Tevrati, Ungjilli dhe Psalmet.

Kur njerëzimi arriti nivelin e universitetit, Allahu, i cili është i Urtë, u dërgoi atyre Kuranin, një libër unik, universal.

Dallimet midis këtyre librave lidhen me aftësitë e adresuesve të tyre. Është domosdoshmëri e koncizitetit dhe mençurisë, së vërtetës dhe drejtësisë së Kuranit që të jetë e përshtatshme për aftësinë e njohurive, mënyrave dhe të kuptuarit të njerëzve të të gjitha moshave.

Për ta përmbledhur, nuk ka nevojë për ndonjë zbulesë shtesë sepse Kur’ani ka gjithçka për të përmbushur nevojat e të gjithë njerëzve deri në Kiamet.

EN source : https://questionsonislam.com/question/why-were-religions-sent-only-certain-languages-why-islam-last-religion-and-why-there-no

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.