A mund t’u jipen sadakat, zekatet, vitrat jo myslimanëve të varfer?

Sadakaja, zekati e vitrat jane bamiresi qe karakterizohen me dhenie nga ajo qe Allahu i jep njeriut. Siç dihet, një prej grupeve që mund t’u jipet zekati janë: “ata që zemrat e të cilëve duhet të pajtohen me Islamin”. Prandaj, nëse lejohet dhënia e zekatit për disa njerëz, lejohet gjithashtu edhe dhënia e sadakasë. Kështu, ata do të ngrohen drejt Islamit ose do të parandalohen nga dëmtimi i muslimanëve. Megjithatë, ata nuk duhet ta përdorin këtë sadaka kundër muslimanëve; ata duhet ta përdorin atë për të përmbushur nevojat e tyre.

Burimi në gjuhën angleze: https://questionsonislam.com/question/can-sadaqah-zakah-fitrah-be-given-poor-non-muslims