Cilat jane 12 principet që i jipen Pejgamberit (a.s.) ne ngjarjen e Israse dhe Miraxhit?

5/5 - (1 vote)

Principet të cilat përmenden në Kur’an në ajetet 22-39 të sures Isra, qe i jipen Pejgamberit (a.s.) ne ngjarjen e Israse dhe Miraxhit janë gjithsejt dymbedhjete.

Respektimi, bindja, e drejta…

1) Mos i bëni ortak Allahut

2) Respektoni dhe bindjuni prindërve

3) Jepuni të drejtën që u takon të afërmëve, të varfërve dhe udhëtarëve.

4) Mos shpërdoroni. Mos ji koprac e as dorëlëshuar

5) Mos i vrisni fëmijët nga frika e varfërisë.

6) Mos iu afroni imoralitetit

Premtimet, mburrja, pasuria…

7) Mos vrisni njeri me pa të drejtë

8) Mos abuzo me pasurinë e jetimit

9) Mbaji premtimet

10) Mos u shmangni prej drejtësisë në matje e peshim

11) Mos ndiq atë për të cilën nuk ke dijeni dhe përmbahu nga pohimet e pabaza dhe hamendjet

12) Shmangu nga mburrja dhe mendjemadhësia