A mund të lahemi pa rroba (lakuriq)? A eshte haram?

Votoni kete shkrim

Larja e trupit lakuriq në banjë nuk është e ndaluar. Por sipas mendimit të përbashkët të dijetarëve të fikhut është mekruh.

Këtu nuk kanë vend fjalët “Allahu sheh çdo gjë”. Kushti i parë për këtë është bindja dhe respekti ndaj etikës. Duhet të dimë se shikimi i vendeve të turpshme sjell harresë dhe as engjëjt Kiramen Katibin që janë pjesë e pandarë e jona nuk mund të jenë të kënaqur nga një gjendje e tillë.